Reduksjon av renovasjonsgebyr

For helårsboliger som midlertidig blir stående tom, kan det innvilges 50% reduksjon i renovasjonsgebyr. 

For å få innvilget reduksjon må disse vilkårene oppfylles: 

  • Fravær fra bopel må være over 6 måneder i året det søkes reduksjon for
  • Fravær må dokumenteres, samt årsak til fravær
  • Boligen må ikke være i bruk i perioden det søkes fritak for
  • Dokumentasjon om innlevert dunk til miljøstasjon

Man må søke om reduksjon i renovasjonsgebyr hvert år. Søknad sendes skriftlig til kommunen.

Fritak for renovasjonsgebyr

For boligeiendommer, kan 100% fritak for renovasjonsgebyr gis i opptil 12 måneder dersom: 

  • Bygningen er totalskadet av brann
  • Det er gitt byggetillatelse til hovedombygging etter Plan- og bygningsloven

Permanent fritak kan gis til boliger dersom: 

  • Eiendommens status endres (for eksempel fraflyttet eller totalskadet av brann og bygges ikke opp). 

Søknad sendes skriftlig til kommunen.