Søk om gravemelding og arbeidsvarsling

Søknad om graving på kommunal grunn skal leveres av firmaet eller entreprenøren som skal utføre arbeidet. 

Nordkapp kommune har tatt i bruk ny gravemeldingstjeneste fra Rosyweb. Tjenesten ble tatt i bruk fra 1. juli 2022. 

For graving i og ved kommunal vei skal det søkes om gravetillatelse gjennom denne tjenesten. Du kan også sende inn arbeidsvarlingsplan gjennom samme tjeneste. Dersom tiltaket medfører gravearbeid i eller nær kommunal grunn eller vei, må det sendes inn gravesøknad med skiltplan.

Før gravearbeidet starter er det viktig å få oversikt over hva som ligger gjemt under bakken. Før du graver, er det viktig at du sjekker om det finnes en kommunal reguleringsplan for området. Søker er pliktig til å sette seg inn i retningslinjer for graving i og ved kommunal vei i Nordkapp kommune.

Behandlingstid av søknad tar cirka 5 dager.

Hvis du har spørsmål om gravemelding kan du kontakte oss på e-post gravemelding@nordkapp.kommune.no, eller ved å ringe oss på telefon 918 28 416. Du kan gjerne sende oss henvendelser angående bruk av gravemeldingstjenesten til oss på e-post, som vil hjelpe oss å forbedre løsningen dersom man opplever problemer. Du kan gjerne avtale tid med oss, så kan vi bistå deg og sende søknaden sammen, noe som hjelper oss og deg som entreprenør i å bli kjent med prosessen og forenkle samarbeidet ytterligere!

Vi ser frem til et godt samarbeid med deg!

Gravemeldingsgebyr er på 1 250 kroner per gravemelding.

Om graving og ansvarfordeling

En gravemelding er en forespørsel som sendes til de netteierne som har ledninger i området for å finne ut om gravearbeidene kommer i konflikt med nedgravde ledninger. Om det er ledninger som berøres av gravearbeidene vil netteier sørge for at ledningene påvises, slik at du unngår å skade disse. 

Ansvarfordeling

  • Tillatelse til graving i kommunale veiarealer og i park- og friområder gis av Nordkapp kommune ved Teknisk Drift. 
  • Tillatelse til graving i riksvei gis av Statens Vegvesen. 
  • Tillatelse til graving i fylkesveier gis av Troms og Finnmark Fylkeskommune

Graving på privat eiendom

Ved graving på privat eiendom, er det tiltakshavers ansvar å sørge for nødvendige tillatelser fra grunneier. Det er entreprenørens ansvar å sørge for at det er innhentet nødvendige tillatelser, før gravearbeidet starter.  Formålet med reglene i instruksen er å bidra til en effektiv, hensynsfull og forutsigbar gjennomføring av gravearbeidene, samt en fullgod istandsetting slik at samfunnet som helhet ikke påføres unødige skader, ulemper og kostnader. Reglene bidrar også til at saksbehandlingen ivaretar likhetsprinsippet.

Reglene gjelder både planlegging, forberedelser og søknadsutforming. De påpeker også ansvarsforhold mellom lednings- og kabeleier, entreprenør og Nordkapp kommune som vegholder og grunneier. Videre angis krav til arbeidsvarsling og sikkerhet, samt tekniske krav til utførelsen.

Reglene gjelder også for boring eller pressing under veg, og for føring av luftstrekk over eller langs vei.