Om graving og ansvarfordeling

En gravemelding er en forespørsel som sendes til de netteierne som har ledninger i området for å finne ut om gravearbeidene kommer i konflikt med nedgravde ledninger. Om det er ledninger som berøres av gravearbeidene vil netteier sørge for at ledningene påvises, slik at du unngår å skade disse. 

Ansvarfordeling

  • Tillatelse til graving i kommunale veiarealer og i park- og friområder gis av Nordkapp kommune ved Teknisk Drift. 
  • Tillatelse til graving i riksvei gis av Statens Vegvesen. 
  • Tillatelse til graving i fylkesveier gis av Troms og Finnmark Fylkeskommune

Graving på privat eiendom

Ved graving på privat eiendom, er det tiltakshavers ansvar å sørge for nødvendige tillatelser fra grunneier. Det er entreprenørens ansvar å sørge for at det er innhentet nødvendige tillatelser, før gravearbeidet starter.  Formålet med reglene i instruksen er å bidra til en effektiv, hensynsfull og forutsigbar gjennomføring av gravearbeidene, samt en fullgod istandsetting slik at samfunnet som helhet ikke påføres unødige skader, ulemper og kostnader.
Reglene bidrar også til at saksbehandlingen ivaretar likhetsprinsippet.

Reglene gjelder både planlegging, forberedelser og søknadsutforming. De påpeker også ansvarsforhold mellom lednings- og kabeleier, entreprenør og Alta kommune som vegholder og grunneier. Videre angis krav til arbeidsvarsling og sikkerhet, samt tekniske krav til utførelsen.

Reglene gjelder også for boring eller pressing under veg, og for føring av luftstrekk over eller langs vei.

Hvordan leverer jeg melding/søknad?

Søknad om graving på kommunal grunn skal leveres av firmaet eller entreprenøren som skal utføre arbeidet. Lenke til søknadsskjema finner du neders på siden under skjema.