Barnevernet har ansvar og plikt til:

  • å undersøke om det er grunnlag for å iverksette tiltak ovenfor barn og deres familier 
  • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid 
  • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår 
  • å følge nøye med i de forhold som barn lever under 
  • å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer 

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom ungdommen samtykker ved fylte 18 år kan iverksatte tiltak videreføres fram til fylte 25 år. 

I saker eller problemstillinger som omhandler foreldrekonflikt, kan Familievernkontoret eller Konfliktrådet være aktuelle å kontakte, fremfor barnevernet.  

Vil du bli fosterhjem? 
Er du interessert i hva det vil si å være fosterhjem og ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt direkte med barnevernet i kommunen 

Vil du bli besøkshjem? 
Er du interessert i hva det vil si å være besøkshjem og ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt direkte med barnevernet i kommunen. 

Er du bekymret for et barns omsorgssituasjon?

Hvis du som privatperson er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp.

De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Offentlige ansatte og andre med meldeplikt etter barnevernloven § 6-4, har plikt til å melde fra uten ugrunnet opphold når: 

  • det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt
  • et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs atferd».

Hva skjer med bekymringsmeldingen din?

Meldinger til barneverntjenesten blir gjennomgått snarest og senest innen en uke. I løpet av denne uken kan melder bli kontaktet for utfyllende informasjon. Etter gjennomgang av meldingen vil barneverntjenesten beslutte om saken skal undersøkes videre eller om den skal henlegges. 

Barneverntjenesten skal innen 3 uker gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt. Barnverntjenesten har taushetsplikt. Du vil derfor ikke få informasjon om hva barneverntjenesten gjør videre rundt oppfølging. 

Dersom meldingen kommer fra en offentlig instans skal barnevernet gi tilbakemelding om hvorvidt det er åpnet en undersøkelse. Hvis det opprettes undersøkelse skal offentlige instanser få en ny tilbakemelding når undersøkelsen er henlagt eller om barnevernet følger opp saken videre. Eksempel på offentlige instans er ansatte i skole, barnehage, skolehelsetjenesten, helsestasjon, politiet, leger, tannleger, familievernkontor osv. 

Slik sender du bekymringsmelding

Du kan sende bekymringsmelding på tre måter: 

  1. Du kan fylle ut elektronisk bekymringsmelding; lenke finner du lengre ned på siden under skjema. Elektronisk bekymringsmelding krever innlogging med ID-porten.
  2. Du kan sende bekymringsmelding med posten. Skjema i PDF-format finner du nederst på siden under skjema. 
  3. Du kan kontakte oss direkte på telefon

Kan jeg være anonym?

Når du melder fra til barnevernet kan du melde bekymring anonymt. Du kan også melde fra med fullt navn ovenfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for barnet/foreldrene. Dersom du velger siste alternativ, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse og saken må i retten. 

Barneverntjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det ofte vil gi saken større troverdighet.