Kommunestyret rettet i 2010 oppmerksomhet mot manglende vedlikehold av kommunale veier og det be utarbeidet en vedlikeholdsplan av hele kommunale vegnettet.

I Nordkapp kommune ivaretar kommunestyret eierrollen. Rollen som forvalter ligger til teknisk sektor ved vei for forvaltning, drift og vedlikehold.

Samlet kommunal veinett er på 26,23 km inkludert Sarnes og Repvåg.

Gjennomgangen viser at det er stort behov for utbedring og økte rammer på vei sektoren og flere av de kommunale veiene har betydelig og eskalerende etterslep.

Vedlikeholdsbehovet er begrenset for perioden 2021 -2024 og synliggjør verdien av etterslep vi har på kommunale veinettet. Vedlikeholdsplanen skal rulleres hvert år innen 15. oktober, slik at eventuelle endringer og tillegg kan innarbeides i økonomiplanen.