Disse eiendommene er fritatt for eiendomsskatt

  • Eiendommer tilhørende lag og foreninger
  • Bygninger som har historisk verdi. Fritaket innvilges etter særskilt søknad som sendes eiendomsskattekontoret.
  • Nyoppførte boliger for en periode på 3 år. Fritaket gjelder for det året boligen er ferdig og de to påfølgende årene.