Hva gjør kriseledelsen?

Kriseledelsen etableres dersom det har skjedd en så stor ulykke eller katastrofesituasjon at det er behov for en særskilt kriseorganisering. Politi, ordføreren eller kommunedirektøren eller den som opptrer på vegne av en av disse, har myndighet til å innkalle kriseledelsen.

Kriseledelsens sentrale oppgaver er blant annet: 

  • Å innhente opplysninger om situasjonen i kommunen
  • Ta beslutninger om iverksetting av tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier
  • Prioritere ressurser fra kommunens side
  • Rapportere til Statsforvalteren om situasjonen i kommunen

Kriseledelsen skal blant annet være forberedt på følgende:

  • Raskt beslutte iverksetting av tiltak innenfor kommunens ansvarsområder, som f.eks. informasjon til befolkningen, etablering av evakueringssenter og psykososialt støtteteam.
  • Være kommunens ansikt utad og sikre god kommunikasjon med befolkningen, egne ansatte og media. 
  • Ivareta samordning av den lokale håndteringen gjennom kontakt med interne og eksterne samfunnssikkerhetsaktører.
  • Om nødvendig, ta initiativ for å avklare hvilke aktører som har ansvar i krisehåndteringen.
  • Overvåke situasjonen og ha dialog med interne og eksterne samfunnssikkerhetsaktører som er berørt av den uønskede hendelsen.
  • Utvikle og formidle en samlet situasjonsforståelse med utgangspunkt i informasjon fra de ansvarsområdene i kommunen som er berørt og andre berørte aktører 

Dette er kriseledelsen

Kriseledelsen
Ordfører/leder
Kommunedirektør
Beredskapskoordinator
Teknisk sjef
Brannsjef
Kommuneoverlege
Kommunalsjef for helse, rehabilitering og omsorg
Kommunalsjef for oppvekst, velferd og kultur
Rådgiver
Referent, loggfører

Avhengig av hendelsens art og omfang samarbeider kommunen med andre relevante samfunnssikkerhets- og beredskapsaktører i krisehåndteringa.

Psykososialt kriseteam

Det psykososiale kriseteamet er en viktig del av Nordkapp kommunes kriseledelse. Kommunen er pålagt å ivareta de behov for psykososial støtte som oppstår ved kriser, ulykker og katastrofer. 

Kriseteamet skal tilby tidlig proaktiv psykososial omsorg til de rammede. De skal vurdere om snarlige tiltak skal iverksettes, skjerme pårørende, berørte og familier/nettverk fra media, og sørge for forsvarlig psykososial oppfølging og støtte fra det ordinære tjenesteapparatet i etterkant av kritiske hendelser. 

Målgruppen for kriseteamet er fysisk uskadde eller lettere skadde samt eget innsatspersonell. Tilbudet fra teamet gjelder kun i en akuttfase. Skadde som innlegges på sykehus og deres pårørende ivaretas av sykehuset. 

Psykososialt kriseteam mobiliseres etter vurdering av behov av nødetatene, legevakt eller kommunal kriseledelse. Den enkelte innbygger kan ikke selv kontakte kriseteamet hvis en har ønske om hjelp.