Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur innen fagfeltene kulturarv, litteratur, musikk, film, visuell kunst og scenekunst. Ordningen er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og finansieres gjennom spillemidler

Nasjonale mål for Den kulturelle skolesekken:
DKS skal

  • være et gratis tilbud for alle barn og unge i grunnskolen og videregående skole og skal tilbys jevnlig
  • sikre at barn og unge får et likeverdig kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, uavhengig av hvor de bor, slik at de kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for ei variert spekter av kulturuttrykk
  • bidra til barns og unges danning og utdanning, slik dette er formulert i overordna del og læreplaner i fag
  • formidle et kulturtilbud som blir opplevd som relevant, og som representerer et kulturelt mangfold av tilbud og utøvere
  • være ei samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå for å sikre god planlegging, forankring og tilrettelegging
  • bidra til å styrke norsk språk, de samiske språkene, de nasjonale minoritetsspråkene og norsk tegnspråk som grunnleggende kulturbærere
  • bidra til å formidle kunst- og kulturtilbud til barnehagebarn

Les mer i Meld. St. 18 (2021-2021), Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge