Hvem har ansvaret?

Kommunale veier er veier som eies og driftes av kommunene, og det er kommunene som har ansvar for brøyting og vedlikehold av disse veiene. Dette inkluderer for eksempel veier i boligområder, sentrumsgater og lokale veier som fører til skoler og barnehager.

Fylkesveier er veier som eies av fylkeskommunen, og det er også fylkeskommunen som har ansvar for brøyting og vedlikehold av disse veiene. Fylkesveier er ofte større veier som knytter sammen ulike kommuner eller går mellom større byer og tettsteder.

Riksveier er veier som eies av staten, og det er derfor Statens vegvesen som har ansvar for brøyting og vedlikehold av disse veiene. Riksveiene er de største veiene i landet og binder sammen større regioner og byer.

Hvis du lurer på hvem som har ansvaret for en spesifikk vei, kan du finne veien på denne kartløsningen til Statens Vegvesen og se om det er kommunal-, fylkes- eller riksveg.

Når brøytes det?

Brøyting av de kommunale veiene blir igangsatt ved 15-20 centimeter snøfall, og normalt skal alle veiene være brøytet innen et døgn. 

Ved snøvær om natten skal samleveier være gjennombrøytet innen kl. 07:00 på hverdag, kl. 08:00 på lørdager og kl. 10:00 på søndag- og helligdager. Utbrøyting til standard bredde utføres umiddelbart etterpå. 

I tiden mellom kl 21:00 og 07:00 må trafikanter akseptere vanskeligere kjøreforhold enn på dagen. Ved særlig store snømengder vil det forekomme at adkomstveger ikke er fremkommelige. 

Prioriteringer ved mye snøfall

Når det er mye snøfall, kan det være nødvendig å prioritere brøytingen av veier for å sikre at de viktigste funksjonene fortsatt er tilgjengelige for trafikantene. Dette kan inkludere veier til sykehus, legevakter, skoler og barnehager, samt viktige transportårer som motorveier og hovedveier. 

 

Prioritet Type Beskrivelse
1 Samlevei

Kollektivgate, bussvei, sentrumsgate, forretningsgate, industrivei, tungtrafikkåre og hovedadkomst til boligområder.

2 Adkomstvei

Kjørevei som ikke er samlevei, for eksempel boliggate 

3 Gang og sykkelvei

stikkvei (også til småindustri), blindvei, vei med lokal trafikk og bygdevei. Områder uten biltrafikk, eller der kjøring skjer på gående premisser, for eksempel gang -og sykkelveier, gågater, gatetun, lekegater og torg.

 

Strøing av veier

Dersom forholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å ta seg opp bakker skal det strøs. Det strøs i stigninger, kurver og mot vegkryss.

Fortau og gangbane skal strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.

Eiere av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

Forventninger til deg som innbygger

Når vinteren kommer, er det også viktig at du som innbygger tar hensyn til ulike regler og forholdsregler for å sikre en trygg og effektiv vinterdrift av veiene.

 • Flytting av Kjøretøy og Tilhengere:  
 • Huseiere er pålagt å flytte eller fjerne kjøretøy og tilhengere som hindrer veivedlikehold, i samsvar med vegtrafikklovens § 37. Mange boligfelt opplever manglende brøyting på grunn av brøytemannskaper som må stanse ved feilparkerte biler. 
 •  
 • Snøhåndtering:  
 • Huseiere skal ikke legge snø på trafikkarealet (fortau/veibane) etter rydding av egen tomt, i henhold til veglovens §57. Det er huseiers ansvar å rydde snø og strø i egen inn-/utkjørsel etter brøyting og ishøvling av offentlig vei, i samsvar med veglovens § 43. 
 • Veiskader og Innretninger:  
 • Det er ikke tillatt å skade offentlig vei eller fjerne innretninger som tilhører veien, ifølge Vegloven § 57. 
 •  
 • Lagring på Veiområdet: 
 • Lagring av ting på veiområdet er ikke tillatt, ihht. vegloven § 29, §30 og § 57. 
 •  
 • Ansvar for Brukere: 
 • Brukere ferdes på eget ansvar og må utvise nødvendig aktsomhet, i samsvar med vegtrafikkloven §3. 
 •  
 • Vegetasjonshåndtering:  
 • Eier eller rettshaver er forpliktet til å fjerne/beskjære all vegetasjon på egen tomt som henger ut i trafikkarealet (fortau, veibane), i henhold til veglovens § 31. 
 •  
 • Ansvar for Gjerder og Konstruksjoner:  
 • Huseiere langs offentlig vei er ansvarlige for at gjerder, murer, stikkrenner og vegetasjon er i tråd med vegloven, Plan- og bygningsloven, kommunal veinorm og reguleringsplan. 
 •  
 • Erstatning for Skader: 
 • Gjerder skal tåle snølast fra vanlig brøyting. Erstatning gis bare ved påvisning av direkte påkjørsel. Skade på gjerder, belegningsstein, osv., i veiareal, vil ikke være erstatningspliktig uansett.
 • Merking av Gjerder: 
 • Huseiere oppfordres til å merke utsatte gjerder og lignende, helst en halv meter fra det som skal markere. Hekker eller lignende som er ømtålig for strøing, salting eller brøyting, må skjermes av eieren. 

Ved å følge disse punktene, kan du bidra til å sikre trygg og effektiv vinterdrift av veiene, og unngå unødvendige hindringer og forsinkelser for både brøytemannskapene og andre trafikanter.