Hvem har ansvaret?

Kommunale veier er veier som eies og driftes av kommunene, og det er kommunene som har ansvar for brøyting og vedlikehold av disse veiene. Dette inkluderer for eksempel veier i boligområder, sentrumsgater og lokale veier som fører til skoler og barnehager.

Fylkesveier er veier som eies av fylkeskommunen, og det er også fylkeskommunen som har ansvar for brøyting og vedlikehold av disse veiene. Fylkesveier er ofte større veier som knytter sammen ulike kommuner eller går mellom større byer og tettsteder.

Riksveier er veier som eies av staten, og det er derfor Statens vegvesen som har ansvar for brøyting og vedlikehold av disse veiene. Riksveiene er de største veiene i landet og binder sammen større regioner og byer.

Hvis du lurer på hvem som har ansvaret for en spesifikk vei, kan du finne veien på denne kartløsningen til Statens Vegvesen og se om det er kommunal-, fylkes- eller riksveg.

Når brøytes det?

Brøyting av de kommunale veiene blir igangsatt ved 15-20 centimeter snøfall, og normalt skal alle veiene være brøytet innen et døgn. 

Ved snøvær om natten skal samleveier være gjennombrøytet innen kl. 07:00 på hverdag, kl. 08:00 på lørdager og kl. 10:00 på søndag- og helligdager. Utbrøyting til standard bredde utføres umiddelbart etterpå. 

I tiden mellom kl 21:00 og 07:00 må trafikanter akseptere vanskeligere kjøreforhold enn på dagen. Ved særlig store snømengder vil det forekomme at adkomstveger ikke er fremkommelige. 

Prioriteringer ved mye snøfall

Når det er mye snøfall, kan det være nødvendig å prioritere brøytingen av veier for å sikre at de viktigste funksjonene fortsatt er tilgjengelige for trafikantene. Dette kan inkludere veier til sykehus, legevakter, skoler og barnehager, samt viktige transportårer som motorveier og hovedveier. 

 

Prioritet Type Beskrivelse
1 Samlevei

Kollektivgate, bussvei, sentrumsgate, forretningsgate, industrivei, tungtrafikkåre og hovedadkomst til boligområder.

2 Adkomstvei

Kjørevei som ikke er samlevei, for eksempel boliggate 

3 Gang og sykkelvei

stikkvei (også til småindustri), blindvei, vei med lokal trafikk og bygdevei. Områder uten biltrafikk, eller der kjøring skjer på gående premisser, for eksempel gang -og sykkelveier, gågater, gatetun, lekegater og torg.

 

Strøing av veier

Dersom forholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å ta seg opp bakker skal det strøs. Det strøs i stigninger, kurver og mot vegkryss.

Fortau og gangbane skal strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.

Eiere av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

Forventninger til deg som innbygger

Når vinteren kommer, er det også viktig at du som innbygger tar hensyn til ulike regler og forholdsregler for å sikre en trygg og effektiv vinterdrift av veiene.

Her er noen punkter som kan være nyttige å huske på:

  • Det er ikke tillatt å tømme snø fra privat grunn på offentlig veg. Snø som samles på privat grunn, må heller flyttes til snødepot.
  • Snømasser som oppstår ved brøyting med ATV eller lignende kjøretøy, må også flyttes til snødepot. Dette gjelder både på privat og offentlig grunn.
  • Gjerder, støttemurer, tilhengere og andre private gjenstander må merkes tydelig og forsvarlig. Kommunen er ikke erstatningsansvarlig for umerkede gjenstander.
  • Det er viktig å parkere kjøretøy på en måte som ikke er til hinder for brøytemannskapene. Biler som hindrer brøytingen, kan risikere å bli fjernet på eiers regning.
  • Dersom kommunens brøytetjeneste påfører skade på eiendom eller utstyr, bør dette meldes omgående.
  • Kjøretøy som er parkert på offentlig vei, skal stå minst 5 meter fra brøytekanten på motsatt side av veien.
  • Det kan være lurt å parkere med venstre siden ut mot veien, slik at bilen er lengst mulig bort fra veibanen.

Ved å følge disse punktene, kan du bidra til å sikre trygg og effektiv vinterdrift av veiene, og unngå unødvendige hindringer og forsinkelser for både brøytemannskapene og andre trafikanter.