Søknadsfrist 15. mars

De som ønsker barnehageplass i Nordkapp kommune i hovedopptaket, må søke plass i tidsrommet 1. januar til 15. mars. Barn med rett til plass, vil få plass i en av kommunens barnehager fra høsten samme året de søker. 

De som får plass ved kommunens hovedopptak, vil få brev om dette i mars. Kommunen har etter hovedopptaket løpende opptak frem til neste hovedopptak, men ikke i perioden 1. juni til 20. august. Det vil si at plasser som blir ledige blir besatt fra ventelista fortløpende. 

Søk via Visma flyt barnehage

Søknad om barnehageplass i Nordkapp kommune gjøres via Visma flyt barnehages portal. Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til en annen barnehage. 

Klikk på denne lenken for å komme til Visma flyt barnehages portal. Du logger deg inn med ID-porten. 

Hvem har rett til plass?

Rett til barnehageplass gjelder søker som oppfyller disse tre vilkårene: 

  1. Er bosatt i Nordkapp kommune
  2. Fyller ett år innen utgangen av november i opptaksåret
  3. Har søkt innen fristen 15. mars det aktuelle opptaksåret

Retten gjelder da plass i en barnehage i kommunen fra august i det aktuelle opptaksåret. De som har barn født i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. 

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen 15. mars i opptaksåret vil ikke utløse en rett til barnehageplass og vil måtte vente til alle som har rett på barnehageplass har fått dette tildelt. Vi tar i mot søknader hele året, men husk å angi ønsket oppstartsdato dersom du ønsker annen oppstart enn august. Vi tildeler ikke plasser i perioden 1. juni til 20. august. 

Klage på vedtak

Du kan klage hvis: 

  • du har fått avslag på søknad om barnehageplass
  • du har fått plass, men ikke fått oppfylt verken første eller andre ønske
  • du har fått avslag på søknad om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid

Du kan klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. En eventuell klage sendes til Nordkapp kommune. Dersom vedtaket opprettholdes sendes klagen til behandling hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

Klagen sendes til postmottak@nordkapp.kommune.no eller per brev til: 

Nordkapp kommune
Postboks 403
9751 Honningsvåg