Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse. Hos Innovasjon Norge kan man søke om tilskudd og finansiering. Innovasjon Norge er den desidert største aktøren som normalt bidrar med inntil 7 milliarder per år.

Les mer om mulighetene på Innovasjon Norge.

Enova

Enova er et statsforetak etablert i 2001. Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at det kuttes i utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Enova gir små og store tilskudd til ENØK tiltak. Enova forvalter Norges deltakelse i EUs nye innovasjonsfond. Fondet er en av verdens største finansielle støtteordninger for lavutslippsteknologi. Det også mulig å søke om Prosjektetableringsstøtte for EUs Innovasjonsfond fra Enova.

Les mer om Enova.

SIVA

SIVA eller Selskapet for industrivekst, er et norsk statsforetak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult- sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg. Siva tilrettelegger for vekst og utvikling i industri og næringsliv.

Les mer om SIVA.