Kort fortalt

  • Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling.
  • Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 
  • Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvilke krav må du oppfylle for å søke om salgsbevilling?

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha uklanderlig vandel. Begge må ha tatt kunnskapsprøven. 

Du kan lese mer om salgsbevilling i Alkoholloven.

Hvordan få salgsbevilling?

Bevilling gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalgsstedet. 

I søknaden må du oppgi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Hvordan søke om salgsbevilling?

Du sender inn elektronisk søknad om du finner nedenfor under skjema. 

For å kunne søke må du være styreleder eller daglig leder. 

Vedlegg som må følge søknaden

  • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok
  • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Utvidet skatteattest
  • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, framleiekontrak eller franchiseavtale
  • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven
  • Eventuell kjøpekontrakt

På anmodning fra bevillingsmyndigheten har styrer og stedfortreder plikt til å legitimere seg.

Saksbehandlingen

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, i noen tilfeller også Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Vi har ingen søknadsfrist. Søknader blir behandler fortløpende.