Om lokal barnehagemyndighet

Barnehageloven, som ble vedtatt den 17. juni 2005 (lov nr. 64), danner grunnlaget for hvordan barnehagemyndigheten utøver sin myndighet. Kommunen er den lokale barnehagemyndigheten og har ansvaret for å sikre at barnehagene drives i samsvar med regelverket. For å oppnå dette har barnehagemyndigheten tre virkemidler til rådighet: veiledning, tilsyn og godkjenning.

Barnehageloven gjelder for alle typer barnehageeiere, både for de som eier kommunale og private barnehager. Barnehageloven, spesifikt i § 7, pålegger barnehageeiere et ansvar for å følge loven. Videre fastsetter barnehageloven i § 6 hvilke virksomheter som er pålagt å søke om godkjenning i henhold til loven.

Dersom barnehagemyndigheten oppdager ulovlige eller uforsvarlige forhold i godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter, har de myndighet til å pålegge tiltak for å rette opp situasjonen. Bestemmelsen om å pålegge retting av uforsvarlige forhold er ment å sikre barnas sikkerhet og fange opp forhold som ikke er direkte regulert av barnehageloven, men likevel kan medføre uforsvarlige forhold for barna.

Hvilke ansvarsområder har barnehagemyndigheten?

Den lokale barnehagemyndigheten har følgende ansvarsområder:

  • Sikre at barnehagene følger gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer for kvalitet, helse og sikkerhet.
  • Gjennomføre inspeksjoner og tilsynsbesøk for å vurdere barnehagenes kvalitet og forhold som pedagogikk, bemanning og sikkerhet.
  • Tilby rådgivning og støtte til barnehagene for å hjelpe dem med å opprettholde og forbedre kvaliteten på barnehagetilbudet.
  • Motta og håndtere klager og bekymringer fra foreldre, ansatte og andre interesserte parter angående barnehagene.
  • Delta i planlegging og utvikling av barnehagetilbudet for å imøtekomme lokale behov og nasjonale målsetninger.
  • Samarbeide med foreldre, barnehageeiere og andre relevante aktører for å sikre en helhetlig tilnærming til barnehagedrift og utvikling.

Kvalitetsvurderinger og tilsyn

Barnehagemyndigheten jobber kontinuerlig med å utføre jevnlige inspeksjoner og tilsynsbesøk i nært samarbeid med barnehagene. Hovedfokuset under disse besøkene er å vurdere kvaliteten på barnehagetilbudet.

Det blir spesielt lagt vekt på vurdering av pedagogisk innhold, bemanning, fysiske rammer og sikkerhet. Gjennom observasjoner, gjennomgang av dokumentasjon og dialog med barnehagenes personale, søker vi å sikre at alle barnehager oppfyller de nødvendige kriteriene for kvalitet.

Det er viktig med tilbakemeldinger og bekymringer fra foreldre og ansatte. Dersom det oppstår bekymringer eller klager knyttet til en barnehage, oppfordrer vi sterkt foreldre og ansatte til å melde fra til barnehagemyndigheten. Alle henvendelser blir tatt på alvor og håndtert i samsvar med gjeldende prosedyrer.