Viktige regler for bruk av løypene:

Maksimal bredde på løypetraseen er fire meter på hver side av merkestikkene. På de fleste strekninger er det tillatt å stoppe og raste inntil 300 meter fra senter av snøskuterløyper på begge sider. Kjøring ut av løypa må skje i mest mulig rett linje frem til rasteplass. Parallellkjøring langs løypa er forbudt.

Løype Beskrivelse Status Annen informasjon
1 fra Repvåg via Stranddalen til Raggevárri med sammenknytning til løype nr. 1 i Porsanger kommune. Åpen Åpnet 6. mars 2023
2 fra løype 1, sør for Store Strandvatnet, over vannet, langs vest for E69 til Reinelva og opp Reinelvdalen til Femtedalsvatnet og løype 4. Delvis åpen Én strekning stengt på grunn av rasfare. Endret 3. april 2023. Les mer
3 fra Kåfjord fergeleie opp Kåfjorddalen, via Langvatnet, Lafjordelva, Nammejohka, Nammejávri, Larkajávri, andre Lafjordvann, tredje Lafjordvann og til løype 1. Åpen Åpnet 12. mars 2023
4 fra E69 innenfor Porsangervika, opp dalen via Andre-, Tredje- og Fjerdedalsvann til Femtedalsvann og løype 2. Videre går løypen mot Kåfjorddalen og løype 3. Åpen Åpnet 8. februar 2023
5 fra Austerelva på vegen opp mot Honningsvågsfjellet, tar av vestover fra vegen ved høyspentlinja og følger Forsvarets vintervegtrasé, først vestover, så nordover langs østsiden av Guhkesgielas, over fylkesvegen sør for Gjesværkrysset, så nordover langs vestsiden av europavegen til Runvatnet og løype 6 ved Skarsvågkrysset. Åpen Åpnet 12. mars 2023
6 fra Skarsvågkrysset langs forsvarets vintervegtrasé til Nordkapp, videre langsmed E69 til Nordkapplatået.  Delvis åpen Endret 13. april 2023. Deler av løype stengt. Les mer
7 fra garasjen til Nordkapp snøscootertaxi på Skutnes, langs vestsida av kommunal vei, videre sørover til den krysser fylkesveien, langs fylkesveiens vestside til Storvannet, videre over vannet til sydvestenden – mot vest til løype 6 ved vann 66 moh. Delvis åpen Endret 13. april 2023. Deler av løype stengt. Les mer
8 fra parkeringsplass ved Gjesvær til Russelva, via Larsvatnet, Holmevatnet, Storskogvatnet og Svartvatnet. Videre følger løypen høyspenttrasé til vann 145 moh. Langs sørsiden av fv 8038, via Nedre og Øvre Risfjordvatnet til Skadjavárri, videre krysser løypen fv 8038 og går via vann 231 moh. følger så nordsiden av fv 8038 til løype 5. Delvis åpen Endret 13. april 2023. Deler av løype stengt. Les mer
9 fra Porsangervika, sørover langs østsiden av E69, til parkeringsplass ved E69 og løype 4, videre sørover via Bahtaváhjávri til parkeringsplass ved Inner-Rasskeila. Åpen Åpnet 29. mars 2023