Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT gir råd, veiledning og hjelp til barn og foreldre, og ansatte i barnehage og skole. Tjenesten gis til barn i alderen 0-16 år, samt voksne innenfor grunnskoleopplæring i kommunen. Elever i videregående skole får sine rettigheter ivaretatt gjennom fylkeskommunal tjeneste. 

PPT er en rådgivende tjeneste som skal hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Barnets utfordringer kan være knyttet til faglige og/eller sosiale vansker. 

I Nordkapp kommune er PPT organisert under en interkommunal tjeneste som heter PPD Midt-Finnmark IKS. Eierne av selskapet er Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Måsøy, Porsanger og Nordkapp kommune. Hovedkontoret ligger i Lakselv rådhus. 

På nettstedet til PPD Midt-Finnmark finner du mer informasjon om hvordan dem kan kontaktes, samt henvisningsskjema for barnehage og grunnskolen. Foresatte og andre kan henvise ved bruk av samme henvisningsskjema. 

Hvem kan få hjelp?

Vi hjelper barna og ungommene med vansker på disse områdene:

 • Språk- og talevansker
 • Konsentrasjonsvansker
 • Sosiale- og emosjonelle vansker
 • Atferdsvansker
 • Syn- og hørselsvansker
 • Generelle lærevansker eller fagvansker
 • Lese- og skrivevansker/dysleksi
 • Matematikkvansker
 • Ikke-språklige lærevansker

PPT skal gjøre en sakkyndig vurdering i disse tilfellene:

 • Søknad om tidlig eller utsatt skolestart
 • Spesialpedagogisk hjelp (barnehage)
 • Spesialundervisning (skole)
 • Fritak fra opplæring
 • Punktskriftopplæring
 • Tegnspråkopplæring
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Inntak til særskilt utdanningsprogram i videregående skole

Målgruppen er barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. PPT samarbeider med barnevernet, helsesykepleiertjenesten, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), Statped, habiliteringssenteret, PPOT, voksenopplæringen og NAV.

Hvordan får jeg hjelp?

Foreldre og foresatte kan ta kontakt med barnehagen eller skolen dersom du er bekymret for ditt barns utvikling. Dersom barnet ditt ikke går i barnehage, kan du ta direkte kontakt med hovedkontoret i Lakselv, eller med helsestasjonen.

Barn og elever under 15 år henvises av foresatte eller i samråd med barnehage/skole. Unge over 15 å kan ta initiativ til henvisningen selv, eventuelt i samarbeid med skolen. 

På nettstedet til PPD Midt-Finnmark finner du mer informasjon om hvordan dem kan kontaktes, samt henvisningsskjema for barnehage og grunnskolen. Foresatte og andre kan henvise ved bruk av samme henvisningsskjema. 

Logoped

Logopedi er et fagområde som retter seg mot språk, tale og kommunikasjon. Evnen til å utvikle språk og tale er av stor betydning for vår utvikling, og vansker med disse områdene er viktig å følge opp så tidlig som mulig.

Vansker med språk og tale kan oppstå som følge av en forsinkelse i språkutviklingen, en medfødt vanske, eller sykdom eller skade.

Barn trenger tid til å utvikle lyder og språk, og mange har tilegnet seg dette i løpet av barnehagetiden, med ofte unntak av r-, s-, kj- og skj-lyden. Disse lydene lærer de fleste barn først etter skolestart. R- og s-lyden kommer gjerne ikke på plass før etter tannfellingen med fortennene er ferdig.

Hvem kan få hjelp?

Personer med:

 • forsinket eller avvikende språkutvikling
 • uttalevansker
 • talevansker grunnet leppe-kjeve-ganespalte
 • stemmevansker
 • taleflytvansker som stamming eller løpsk tale
 • diskrimineringsvansker pga. hørselstap

Hvordan får jeg hjelp?

For barn under 15 år er det foresatte som sender en skriftlig henvisning, helst i samarbeid med skole/barnehage.

Før henvisningen anbefales det å ta en hørselstest hos spesialist, da hørselstap ofte påvirker talespråket til barn og må være kartlagt på forhånd.

I samråd med barnehage/skole, henviser man på eget skjema på PPD Midt-Finnmarks nettsted

Henvisningsskjemaet sendes til PPT, og PPT kontakter logoped som avgjør om det bør vurderes videre.

Dersom logopedbehandling er som følge av sykdom, skade eller lyte, er det Heflo som skal vurdere om søkeren fyller kravene til stønad til behandling etter folketrygdlova § 5-10. Det er logoped eller audiopedagog som vurderer om vilkårene for å få dekket utgiftene fra Helfo er oppfylt før behandlingen starter. For å vurdere om HELFO dekker behandlingen, får man en henvisning hos fastlegen sin til øre-nese-halsspesialist. Spesialisten uttaler seg om det foreligger grunn til artikulasjonsvansker pga sykdom, skade eller lyte (som knuter på stemmebåndet, nedsatt hørsel, psykisk utviklingshemming osv)