Hva er psykososialt kriseteam?

Psykososialt kriseteam er et supplement til det ordinære hjelpeapparat i en akutt og tidavgrenset periode. 
 
Kriseteamet i Nordkapp skal gi psykososial førstehjelp til personer som bor eller oppholder seg i kommunen. Saker som vurderes fulgt opp av kriseteam er hendelser der flere personer er eksponert for traumatiske opplevelser i forbindelse med større ulykker og/eller hendelser som uventede og voldsomme dødsfall. 
 
Det kan være:
  • Alvorlige ulykker, brann, naturkatastrofer.
  • Alvorlige hendelser som rammer eller involverer barn/unge.
  • Uventet eller voldsom død, selvpåført død.
  • Personer eller grupper som har vært eksponert for traumatiserende sanseinntrykk eller opplevd å være truet på livet.
  • Savnede eller pårørende til savnede.

Det er kriseteamets koordinator, i samarbeid med medlemmene som vurderer om og hvordan de aktuelle sakene skal følges opp.

Hvem består kriseteam av?

Medlemmene i kriseteamet har ulike profesjoner og er ansatt internt og eksternt. For eksempel inkluderer medlemmene psykolog, sykepleiere, vernepleiere, lærere, barnevernspedagog og ambulansearbeidere. 

Hva gjør kriseteamet?

Målet med oppfølgingen er å fremme mestring i en akutt fase, opprettholde sosial fungering og bidra til at reaksjoner og symptomer dempes. 

Oppfølgingen skal bidra til å mobiliseere nettverk, forebygge fremtidige helse- og sosiale problemer. 

Psykososialt kriseteam skal aktivt henvende seg til de rammede og tilby støtte og bistand i en tidlig fase. 

Kriseledelse

Ved større hendelser, ulykker og katastrofer vil kommunens kriseledelse aktiveres. 

Kriseledelsen består av ordfører, kommunedirektørens ledergruppe, kommuneoverlege, brannsjef, rådgivere, beredskapskoordinator og sekretæriatspersonell.

Ved hendelser av mindre omfang kan psykososialt kriseteam aktiveres.