Startlån

Startlån hjelper deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et tilskudd til etablering eller utbedring.

Les mer om startlån hos Husbanken.no

Du kan søke startlån hvis du er i en, eller flere av disse situasjonene:

  • Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig.
  • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital.
  • Du mottar trygd/offentlige ytelser.
  • Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.
  • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
  • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.

Mer om hvem som kan søke og hvordan du søker leser du her: Husbanken.no

Henvendelser vedrørende startlån kan rettes til økonomisk rådgiver på telefon 78 47 65 17. 

Boligtilskudd

I tillegg til startlån forvalter Husbanken, for staten, en ordning med boligtilskudd, hvor det er kommunene som mottar og behandler søknadene. Husbankens rammetildeling av boligtilskuddd til den enkelte kommune varierer. De største byene med de største boligsosiale utfordringene blir prioritert.

Bostøtte

Bostøtte bidrar til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Alle som har fylt 18 år kan søke bostøtte. Personer i førstegangstjeneste eller siviltjeneste og studenter uten barn kan ikke få bostøtte. Studenter som studerer som et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering eller lignende, kan likevel søke.

Les mer om de økonomiske virkemidlene på Husbankens hjemmesider. Der vil du blant annet finne mye nyttig informasjon, brosjyrer, skjemaer og retningslinjer for de ulike ordningene.

Husbankens nettsider

Du kan også finne informasjon til flytkninger på forskjellgie språk her.