• Det skal ikke utstedes ferdigattest for tiltak som er søkt om før 1. januar 1998. Dette følger av plan- og bygningslovens § 21-10 femte ledd.
  • For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når det enten:
    • ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller
    • kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen. 
  • Der det søkes om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om gjenstående arbeid er av en slik art at bestemmelsen kan benyttes.

Når trenger man ikke ferdigattest

  • Opprettelse og endring av ny grunneiendom
  • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal brukes til varig opphold
  • Der tillatelse til skilt- og reklameinnretninger er gitt for et bestemt tidsrom
  • Tiltak som er unntatt fra søknadsbehandling

Ikke-søknadspliktige tiltak

For tiltak som er unntatt søknadsplikt må du melde fra til kommunen når tiltaket er ferdigstilt. Husk å målsette tiltaket og legge ved et kart som viser hvor det er plassert.

Meld fra at bygget er ferdig

Midlertidig brukstillatelse

En midlertidig brukstillatelse gir rett til å ta bygget i bruk, selv om ikke alle vilkår i gitte tillatelser er oppfylt. Eksempel på dette kan være der eier selv skal sluttføre kjelleretasjen eller loftsetasjen, eller hvor opparbeiding av utearealer må vente til våren, eller der det er gitt rammetillatelse til rekkehusbebyggelse og hvor enhetene ferdigstilles suksessivt.

Dersom det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal søker identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse. Når alle arbeider er fullført må det søkes om ferdigattest.

Skjema for å søke om midlertidig brukstillatelse 

Ferdigattest

Ansvarlig søker skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden.

Skjema for å søke ferdigattest