Eiendommens takst (eiendomsskattetakst) danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2:

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Alle eiendommene i Nordkapp ble retaksert i 2017 og eiendomsskatt basert på ny takst ble første gang skrevet ut i 2018.

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår ta stilling til om det skal skrives ut eiendomsskatt samt hvilke typer eiendommer som skal skattlegges. Kommunestyret må også ta stilling til hvilke satser og regler som eventuell eiendomsskatt skal utskrives etter. 

Forr 2022 er den alminnelige skattesatsen satt til 7 promille. For boliger og fritidseiendommer differensieres satsene og settes til 4 promille med et bunnfradrag på kr. 150 000 per boenhet. Bunnfradraget trekkes fra skattetaksten før eiendomsskatt beregnes. 

Samtlige takster for boliger og fritidseiendommer er redusert med 30 % med virkning fra og med utskrivning av eiendomsskatt for år 2020.

Eksempel på utregning av eiendomsskatt

For en eiendom som takseres til kr 1.000.000 vil eiendomsskatten bli:

Eiendomsskatt = 1.000.000 * 0,7 – bunnfradrag på kr 150 000 *  4 ‰ = 2 200

Alle takster skal reduseres med en obligatorisk reduksjonsfaktor med 0,3. I regnestykket over vil det komme fram med at vi ganger grunnlaget med 0,7.