Om tjenesten

Tjenesten er organisert i Rehabiliteringstjenesten og inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud både på sykestua, i hjemmetjenesten og på sykehjem. 

Ergoterapeuten utfører sitt arbeid både i private hjem, på kommunale helsetilbud som dagtilbud, korttidsopphold på sykestua, i sykehjem mm., og i barnehage og skole med behov aktiv tilrettelegging. I enkelte tilfeller utføres det også arbeidsplassvurderinger.

Ergoterapeuten

  • kartlegger dine funksjoner og tilpasser dine aktiviteter og arbeidsvaner
  • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler
  • tilrettelegger de fysiske omgivelsene i hjem, fritid og barnehage/skole/arbeid

Målgruppe er barn, voksne og eldre som står i fare for eller har en funksjonsnedsettelse. Målet er å legge til rette for aktivitet, deltakelse, mestring og selvhjulpenhet i hverdagen.