Langtidsplass

Nordkapp kommune har tre avdelinger for de som trenger langtidsplass.

Langtidsplass kan tildeles personer med alvorlig somatisk helsesvikt og/eller diagnosen demens, og som har omfattende behov for medisinsk behandling og pleie og omsorg hele døgnet. 

Før man søker om plass bør alle andre aktuelle hjelpetiltak, som for eksempel medisinsk behandling, rehabilitering, omsorgsbolig, tilrettelegging med teknisk utstyr og andre tiltak i eget hjem være vurdert og utprøvd. 

Korttidsopphold

Korttidsopphold er et tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester, behandling og utredning. Her kartlegges behovet for videre behandling og forsvarlig utforming av diere tjenestetilbud til søker. 

Korttidsopphold deles inn i følgende underkategorier:

Rahabiliteringsopphold

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester med særlig tilrettelagte rehabiliteringstjenester, som blant annet ergo- og fysioterapitjenester. 

Palliasjonsopphold

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester, behandling og utredning, tilbud om lindrende behandling. Kartlegge behov for videre behandling og forsvarlig utforming av videre tjenestetilbud til søker.    

Avlastningsopphold

Kan søkes av personer som utfører omfattende og særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet.

Kommunal akutt døgnplass

KAD er et døgntilbud med helse- og omsorgstjenester til innbyggere med behov for behandling, observasjon og pleie. Hensikten med tilbudet er å unngå innleggelse i spesialisthelsetjenesten (sykehus) når dette ikke er nødvendig, ut fra en medisinsk vurdering. Innleggelsen er kortvarig og gis i inntil 72 timer. Det er legevakt som henviser.