Retningslinjer for region Øst/Finnmark:

  • Kun kommuner kan søke på midlene og det kreves minst 20% i egenandel av totalt budsjett. 
  • Det gis ikke tilskudd til investeringer, utstyr, bevertning, transport, administrasjon, lønn til ansatte, planlegging eller kompetanseheving. 
  • Arbeidet må være forankret i kommunens planer for, og organisering av, innsatsen for eldre i kommunen. 
  • Tilskudd fra Den kulturelle spaserstokken skal ikke erstatte kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte satsinger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. Eksempler på tiltak som midlene ikke skal brukes til er kostnader ved sosiale arrangement, herunder bevertning, samt driftsstøtte til lag og foreninger. 

Den kulturelle spaserstokken - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)

 

Spørsmål rettes til:

Siri Midtun Svane

Rådgiver – oppvekst, velferd og kultur

 

Mobil: 922 13 857

E-post: siri.midtun@nordkapp.kommune.no