Dersom et tiltak er i strid med gjeldende planbestemmelser eller Plan- og bygningsloven kan det fremmes søknad om dispensasjon. Dette følger av plan- og bygningsloven kapittel 19.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Det understrekes at det er tiltakshaver/søker som skal begrunne/fremlegge grunnlaget for å gi dispensasjon.

Slik søker du

Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre er betinget av dispensasjon, må det søkes særskilt om dette. Du kan velge om du vil søke dispensasjon isolert sett, for senere å omsøke selve tiltaket – eller å søke dispensasjon samtidig som du omsøker selve tiltaket.

Søknad om dispensasjon fremsettes skriftlig. 

Krav til søknaden

  1. En kort beskrivelse av tiltaket og hva det søkes dispensasjon i fra.
  2. En redegjørelse for hvilke ”særlige grunner” som taler for dispensasjon.
  3. Situasjonskart/Kartutsnitt - som ikke skal være eldre enn 1 år. Dette må være målsatt.
  4. Plan, snitt – og fasadetegninger med terrenglinjer i målestokk 1:100. Tegningene må være fagmessig utført og målsatte.
  5. Dispensasjoner skal nabovarsles.
  6. Begrunnelsen for søknad om dispensasjon skal vedlegges varselet. jf. Plan- og bygningsloven § 19-1
  7. Dersom dispensasjonen berører saksområder til fylkeskommune eller andre statlige myndigheter (sektormyndigheter) skal saken sendes på høring jf. Plan- og bygningsloven § 19-1 (eks. LNF-områder, strandsone og langs vassdrag).

Betaling

Dispensasjonsbehandlingen er gebyrbelagt etter kommunens gebyrregulativ 

Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.