Fradele ny grunneiendom

Fradeling av ny grunneiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Hvis kommunen godkjenner fradelingen og fatter et vedtak, vil saken bli sendt videre til oppmålingsavdelingen. Her vil berørte parter bli innkalt til oppmålingsforretning der nye grenser vil bli målt og merket. I etterkant føres forretningen i matrikkelen og nytt gårds- og bruksnummer vil bli opprettet og tinglyst.

Du trenger naboliste, situasjonskart, planbestemmelser for grunneiendommen. I søknaden legger du ved:

Arealoverføring

En arealoverføring er en overføring av større arealer mellom to tilgrensende matrikkelenher og benyttes når endringen overskrider grensene for grensejustering. Hvis kommunen godkjenner fradelingen og fatter et vedtak, vil saken bli sendt videre til oppmålingsavdelingen. Her vil berørte parter bli innkalt til en oppmålingsforretning der nye grenser vil bli målt og merket.
I en arealoverføring skjer fradeling, overskjøting av hjemmel og sammenslåing i èn forretning. 

Arealoverføring er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven.
Slik søker du om arealoverføring:

Ny festetomt

En festetomt (festegrunn) er en del av en eiendom (matrikkelenhet) der det foreligger et leieforhold mellom grunneier og en fester/leietaker. Leieforholdet er fastlagt i en festekontrakt som sikres rettsbeskyttelse ved tinglysning.

For eiendom som skal festes bort i mer enn 10 år må det opprettes en egen festetomt som grunneieren leier bort til deg for en avtalt periode. Denne tomten får eget festenummer som oversendes så til Tinglysingen for registrering i grunnboka. Krever behandling etter plan og bygningsloven.

For festetomt på finnmarkseiendommen (Fefo) grunn ta kontakt med Fefo.

Før del av grunneiendom eller jordsameie kan festes bort for mer enn 10 år, skal arealet være matrikkelført som egen matrikkelenhet, enten som festegrunn eller ved at arealet skilles ut som egen grunneiendom.

Punktfeste er en variant av en festetomt hvor arealet ikke er oppgitt hverken med areal eller grensebeskrivelse i festekontrakt.

Før ny festegrunn kan opprettes i matrikkelen må det være gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1, og ev jordloven i LNF områder.

Grunn som festes eller leies ut for 10 år eller kortere, skal ikke matrikuleres, jf. matrikkellovens § 12.

Selve oppmålingen

Når saken er behandlet og godkjent sendes saken over til oppmåling, landmåler vil da ta kontakt for tidspunkt for gjennomføring av oppmålsforretningen.