Alle som har ildsted skal motta feiing og tilsyn med fyringsanlegg fra kommunen. Hvor ofte dette gjennomføres bestemmes av brannforebyggeren etter faste kriterier. Feiing og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid.

Hvorfor må det feies?

En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen og sparer miljøet for unødvendig partikkelutslipp. Etter at varsel om feiing er mottatt, må eier eller bruker sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Husk også å sørge for at ildstedet er skikkelig lukket.

 

Feiing omfatter:

 • feiing av røykløp og kanaler (piper og skorsteiner)
 • feiing av røykrør og kanaler

Varsel om feiing eller tilsyn

Melding om feiing eller tilsyn blir i stor grad sendt ut som tekstmelding via et SMS-varslingssystem - noen dager i forveien. Hvis det angitte tidspunktet ikke passer, kan du avtale en ny tid med feieren. 

Det er viktig at mottaker av SMS følger instrukser og svarer på meldingen om feiing/tilsyn. Om meldingen er mottatt og ikke blir besvart regnes det som at en ikke ønsker, eller at det ikke passer for feiing/tilsyn.

Hva må du gjøre før feieren kommer?

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker tilgang til og på taket. Hvis feieren er avhengig av stige for å komme til taket, skal eieren sørge for at denne er typegodkjent, og er satt opp og festet på forsvarlig vis slik at den ikke kan skli i noen retninger. Det vil alltid være feierens risikovurdering som ligger til grunne for om stigen er satt opp forsvarlig.

Før feieren kommer må du:

 • Sette opp stige.
 • Sikre at stigen ikke kan skli.
 • Sjekke at takstiger og andre innretninger er i forsvarlig stand og i samsvar med regelverket.
 • Stenge luke, ventil og spjeld.
 • Husk å informere leieboere.
 • Pass på at ingenting annet kan være til hinder for feiingen.

Hvis det ikke er klargjort for feiing (satt opp stige), vil det ikke bli feid. Du kan ikke forvente ny feiing før neste runde hvis det ikke blir gjort ny avtale mens feieren er i området. Ta derfor kontakt med feieren så snart som mulig. Hvis tidspunktet ikke passer, gi tilbakemelding så snart som mulig slik at det kan avtales et nytt tidspunkt.

Tilsyn

Som brannforebygger er det vår oppgave å utføre tilsyn med fyringsanlegg og ildsteder etter behov, basert på faste kriterier. Vi ser ofte feilmonteringer, aldring og slitasje på ildsteder og skorsteiner, noe som kan ha stor betydning for brannsikkerheten i boligen din. Vår rolle er å gjøre deg som eier eller bruker av boligen oppmerksom på farene slik at eventuelle problemer kan utbedres før en brann oppstår.

Tilsynet omfatter også informasjon om hvordan du kan ivareta brannsikkerheten i boligen din, og inkluderer følgende elementer:

 • Kontroll av at fyringsanlegget (ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat) er intakt og fungerer som det skal, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade.
 • Veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr som husbrannslange og brannslokkingsapparat, samt informasjon om rømningsveier.
 • Informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.
 • Generell informasjon om brannsikkerhet.
 • Eieren av anlegget vil motta skriftlig tilbakemelding i tilfelle avvik oppdages.

Spør om ID-kort dersom du er usikker på om det er feieren som kommer på døren.

Feiing av fritidsbolig

Tidligere var det slik at hytteeier selv skulle sørge for at pipe og skorstein ble kontrollert og feid regelmessig. Nå medfører det at alle hytter skal feies/kontrolleres på lik linje med hus.

Det blir også slik at den enkelte hytteeier får en meldeplikt til det lokale brannvesenet angående tilstanden på pipe og fyringsanlegg, og om det har blitt installert ny ovn. Dette medfører at hytter skal feies/kontrolleres på lik linje med hus, og det er brannforebyggers risikovurdering som avgjør når og hvor ofte.

Gebyr for feiing og tilsyn

Kommunestyret fastsetter årlige gebyrsatser for lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Gebyrfastsettelsen er basert på prinsippet om selvkost.

Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn blir utført, men gjelder for feieperioden - uansett når i perioden tjenesten blir utført.

Feiegebyret skal dekke:

 • Feiing av røykkanal (skorstein), røykrør og uttak av sot etter behov (behovet fastsettes av brannforebygger).
 • Feiing av røykrør og fjerning av sot er en del av den lovbestemte feiingen og kan bare unnlates etter avtale med eier eller bruker.
 • Tilsyn med fyringsanlegget.
 • Brannforebyggeren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal brannforebyggeren gi en skriftlig tilbakemelding til eier, eller representant for eier om disse med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført.

Om fritak for gebyr

Forutsetningen for gebyrfritak er at fyringsanlegget ikke er i bruk. Brannforebygger skal følge med på at fyringsanlegget ikke er i bruk og er tilfredsstillende sikret mot bruk. Tilfredsstillende sikring skal være en fysisk adskillelse av den varmeproduserende enheten (ildstedet) og skorsteinen. Dette skal skje ved å fjerne røykrørs-tilkoplingen og mure igjen hullet i skorsteinen. Når tilfredsstillende sikring er gjennomført og kontrollert av brannforebyggeren, skal man ikke betale gebyr.

Det er eier eller bruker av fyringsanlegget som har ansvaret for å melde fra til brannforebyggende om:

 • At fyringsanlegget ikke er i bruk
 • At det ønskes fritak for feiing
 • Å tilpasse fyringsanlegget slik at det ikke kan brukes til oppvarming

Obs! En skorstein regnes som i bruk hvis det står minst en ovn koblet til skorsteinsløpet i en etasje.

Hvis eier eller bruker ikke melder fra om installasjonen eller tilkopling av ovn, kan kommunen kreve etterbetaling for feiing og tilsyn for inntil 3 år.