Sikkerhet ved større arrangement

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget en veileder som gir råd ved planlegging av større arrangementer. Vi anbefaler at alle arrangører følger denne veilederen: 

Offentlig grunn og kommunens lokaler

For kommunens grunn eller lokaler, kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon i eget felt.

Torgplass

Det er mulig å leie torgplass i Honningsvåg sentrum. Leie av torgplassbør avtales i god tid før arrangementet. 

Torgplassavgift er regulert i gebyrregulativet for Nordkapp kommune.

Utleielokaler

Kommunen har flere ulike lokaler som kan leies i forbindelse med arrangement. Dette består blant annet av idrettslokaler, kulturarenaer, auditorium, grendehus og kantine. Se nærmere info om hvert lokale på egen side.

Utleiesatser er regulert gebyrregulativet for Nordkapp kommune.

Gate og vei

Hvis du ønsker å sperre av vei i forbindelse med et arrangement, må du avklare dette med grunneier i god tid før arrangementet finner sted. For å finne ut hvem som eier veien, kan du sjekke dette opp på Vegvesenet sine kartløsninger. 

Type veiHvem du skal kontakte
Kommunal veiKommunen
FylkesveiFylkeskommunen
RiksveiVegvesenet

Privat grunn og lokaler

Ved bruk av privat grunn og lokale må man ha tillatelse fra grunneier og de som eier eller driftler lokalene.

Godkjenning av andre offentlige instanser

Ved større arrangement er det viktig at du får dette godkjent hos både brannvesen og politi.

Politiet

Større arrangement av selskapelig art, allment tilgjengelige arrangementer eller arrangementer på offentlig sted krever søknad/melding til politiet.

Søknad/melding skal være skriftlig og inneholde opplysninger om arrangementets:

 • Formål
 • Omfang
 • Ansvarlig arrangør
 • Tidspunkt
 • Avviklingssted
 • Ordenstiltak arrangøren vil sette i verk

Søknad sendes til politet via deres nettsider på politiet.no 

Søknad/melding må sendes i god tid avhengig av arrangementets art og størrelse.

Brannvesenet

Les mer om søknadsplikt ved større arrangementer og arrangementer med økt risiko 

 • Merk at søknaden krever egen risikovurdering.
 • Ved spørsmål kan du ta kontakt med Nordkapp brann og redning
 • Søknad må sendes minimum 4 uker før arrangementet finner sted

Les mer om brannsikkerhet ved festivaler

Skjenkebevilling

Skal det skjenkes alkohol på et offentlig arrangement må du søke skjenkebevilling hos kommunen.

Følgende må være med i søknaden:

 • Konseptbeskrivelse – musikk, målgruppe
 • Tegning over ønsket skjenkeareal
 • Planer for vakthold
 • Aldersgrense

Hvis du allerede har bevilling, må du eventuelt søke om utvidelse for et enkelt arrangement. 

For å søke må du benytte følgende skjemaer:

 • Skjenkebevilling for enkeltarrangement
 • Utvidet skjenkebevilling for enkeltarrangement

Helsedirektoratet.no - Praktiske råd: arrangementer og festivaler

Salg av mat

Midlertidig matsalg som ikke er av privat karakter må meldes til Mattilsynet via meldeskjema. Det er unntak for skoler og lag som selger pølser og kaker på 17. mai, loppemarkeder og lignende.

Les om salg av mat på mattilsynet.no

Se også messer og festivaler på mattilsynet.no for råd i forhold til mathygiene

Støy og musikk

Arrangør er ansvarlig for å ivareta gjestenes og omgivelsenes rettigheter for å hindre hørselsskader og helseplager knyttet til støy.

Aktuelle tiltak:

 • Nabovarsel i god tid
 • Plassere støykilder bort fra bebyggelse
 • Gi informasjon om risiko for hørselsskade – på billetter eller egne oppslag
 • Tilby egnet hørselvern til publikum
 • Etablere lydnivåkontroll
 • Etablere tydelig merkede stillesoner med lavere lydnivå

Ved større musikkarrangementer med fare for overskridelse av anbefalte grenseverdier er det meldeplikt til kommunen og krav om etablering av internkontroll med kontinuerlig registrering av lydforhold.

Det er politiet som gir tillatelse for når det kan spilles musikk utendørs.

Se også: «Musikkanlegg og helse» - veileder til arrangører og kommuner 

Avfallshåndtering og sanitærforhold

Større arrangementer krever utvidet sanitærkapasitet og plan for avfallshåndtering og må dimensjoneres etter antall besøkende, type arrangement og varighet på arrangementet.

Se også: Veileder for sikkerhet ved store arrangementer» for råd om planlegging av sanitærforhold og avfallshåndtering