Kommunestyret i Nordkapp fattet i møte 15.02.24, sak 9/24 følgende vedtak:

Arbeidet med å utarbeide ny Områderegulering av Nordkapp-halvøya startes umiddelbart. Kommunedirektøren bes om å fremme midlertidig forbud mot tiltak for planområdet, jf pbl § 13-1 

Vedtak

Det vedtas midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven § 13-1 for området Nordkapp-halvøya, se kart

Det midlertidige forbud mot tiltak gjelder for alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. Forbudet har virkning for følgende søknader:

  • Søknader som innsendes etter dette forhåndsvarselet
  • Allerede innsendte søknader hvor behandlingsfristen ikke var utløpt da forhåndsvarselet ble gitt

Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Klage sendes postmottak@nordkapp.kommune.no

Frist for klage er 3 uker etter kunngjøring.