Tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder søknadsordningene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg:

Fra og med 15. juni kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Søknadsskjema er tilgjengelig på anleggsregisteret.no.

Bestemmelsene og annet informasjonsmateriell kan hentes der. I tillegg finnes en utfyllende liste over publikasjoner og veiledere på regjeringen sine nettsider. Vi vil gjøre oppmerksom på at det er foretatt endringer i regelverket for tilskuddsordningen som vil ha betydning for kommende søknadsperiode.

Nordkapp kommune ønsker at lag og foreninger innen 15.juli varsler om planlagte spillemiddelsøknader/prosjekt som ønskes rullert inn på uprioritert eller prioritert liste. Hensikten med dette er å få en oversikt over hvor mange spillemiddelsøknader vi kan forvente oss i kommende søknadsprosess.

Endelig frist for å sende inn forslag er 1.september hvert år.

Det forutsettes at spørsmål vedrørende tilskuddordningen i hovedsak rettes til fylkeskommunen.

Oversikt sendes til kommunalsjef for oppvekst, velferd og kultur, Rigmor Richardsen, gjerne med kopi til Idrettsrådet.