Nordkapp kommune tar nå tak i rehabiliteringen av SIFI nedre dam. Denne dammen ble opprinnelig bygget på 1950-tallet og oppfyller ikke lenger dagens krav til skråningsbeskyttelse og kronevern i samsvar med retningslinjene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og nye forskrifter om sikkerhet ved vassdragsanlegg. For å imøtekomme disse kravene vil dammen bli hevet med opp til 2 meter, og det vil bli etablert ny erosjonssikring både på innsiden og utsiden av dammen.

Dette er en viktig oppgradering da dammen fungerer som reservevannskilde for Honningsvåg, og spiller en sentral rolle i vannforsyningen i tilfelle av brudd eller feil på hovedvannsforsyningen fra Skipsfjorden. Det er verdt å merke seg at vannforsyningen til Honningsvåg ikke vil bli påvirket av disse arbeidene, med mindre det oppstår en større hendelse eller svikt i hovedvannsforsyningen i løpet av anleggsperioden.

Arbeidene er planlagt å starte i uke 29, fra 17. juli og vil pågå frem til begynnelsen av desember. Som en del av arbeidet vil dammen delvis tappes ned for å legge erosjonssikringen på innsiden, og det kan derfor forekomme tørrlagte områder som kan være farlige å bevege seg på. Nedtappingen startet torsdag 13. juli. Hele området rundt SIFI nedre dam vil bli anleggsplass og vil derfor bli avsperret. Nordkapp kommune ønsker generelt at folk unngår å ferdes i området rundt SIFI-vannene i anleggsperioden. Det vil være tungtrafikk i området i denne perioden, og det kan forventes normal anleggsstøy rundt dammen.

Entreprenøren som er ansvarlig for arbeidene er Stein Kåre Røvik AS. For ytterligere informasjon om prosjektet kan man kontakte Cato Solberg, VA-ingeniør i Nordkapp kommune.