Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om vedtatt forskrift om snøskuterløyper i Nordkapp kommune, Troms og Finnmark

Det varsles herved om at Forslag til forskrift for snøskuterløyper i Nordkapp kommune, datert 10.09.2021 med tilhørende løypekart datert 10.09.2021 ble vedtatt av kommunestyre i møte 03.11.2021, som sak        PS 61/2021.

Vedtaket er gjort iht. Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §4a og Forskrift 15. mai 1988 nr. 356 med endring av 14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a.

Vedtaksdokumenter

Følgende vedtaksdokumenter er tilgjengelig for nedlastning her (refererer til vedleggene i denne eposten)

-              Forskrift, datert 10.09.2021

-              Løypekart Magerøya og Porsangerhalvøya, datert 10.09.2021

-              Konsekvensvurdering nye og eksisterende snøskuterløyper, datert 30.09.21

-              Høringsuttalelser samlet, udatert

-              Vedlegg reindrift, udatert

-              Kommunens saksfremlegg, udatert

-              Saksprotokoll kommunestyret, udatert

Ved en inkurie ble det lagt ut feil løypekart på kommunens hjemmeside ifm. politisk vedtaksbehandling av forskriften. Kartene som ble lagt ut mangler tre små justeringer av hhv løype 1, 4 og 7 som ble gjort som følge av merknadsbehandlingen for å bedre trafikksikkerheten. Rett løypekart er imidlertid vedtatt, jf. saksprotokoll.

Grunneier av gnr 4/63 ønsker ikke løype over eiendommen. Løypen er lagt utenfor og parallelt med eiendommen, og anses som en mindre justering.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, klagefrist er 3 uker fra mottatt brev. En ev. klage sendes skriftlig til Nordkapp kommune; postmottak@nordkapp.kommune.no/ Rådhusgata 12, 9750 Honningsvåg.