Abonnementsgebyret skal betales av alle abonnenter. Størrelsen på gebyret er regulert i gebyrregulativet til Nordkapp kommune som fastsettes hvert år. 

Forbruksgebyret for vann- og avløp fastsettes etter bygningens bruksareal. Bygg med innstallert vannmåler betaler kun for målt forbruk etter kubikk. Kubikkpris fremkommer i gebyrregulativet. 

Måler, installasjon, drift og avlesning må dekkes av abonnenten. 

Det beregnes a-konto forbruk for vann og avløp. På nyåret hvert år sender vi ut SMS eller avlesningsskjema for vannmåleren. Målerstanden kan da registreres via SMS, Internett eller ved å sende tilbake svarslippen. Du kan også kontakte oss og gi oss avlesning. Forbruket avregnes mot innbetalt a-konto på siste termin før årsskifte.