Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rusmiddelavhengige - tiltak

Misbruker du eller er avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra avhengigheten.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  ​Kommunen kan gi hjelp til å mestre utfordringer knyttet til rusmiddelbruk. De kan tilby tiltak som
  • behandlings- og rehabiliteringstjenester
  • praktisk bistand og opplæring
  • plass i institusjon
  • økonomisk stønad og arbeidsrettede tiltak
  • tilbud om midlertidig bolig

  Du har for øvrig krav på de samme tjenestene etter helse- og omsorgstjenesteloven som alle andre.

  Vi jobber tverrfaglig og oftest blir vi invlovert i etterkant av et opphold i spesialisthelsetjenesten.

  Målgruppe

  Rusmiddelavhengige og deres familier.

  Kriterier/vilkår

  Er du ikke motivert for et behandlingsopplegg med tanke på å bli rusfri på det aktuelle tidspunktet, skal kommunen kunne tilby deg andre støttetiltak.

  Partnere

  • Primærhelsetjenesten
  • Spesialisthelsetjenesten
  • Fylkesnemndene for sosiale saker, som er statlige organ underlagt Barne- og familiedepartementet, behandler tvangssakene innenfor rusomsorgen
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven

  Retningslinjer

  Sammen om mestring - veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om denne tjenesten. Du har rett til å la nærmeste pårørende hjelpe deg med søknaden. Andre kan også hjelpe deg. Det kan for eksempel være en nabo. Men da må du gi en skriftlig fullmakt som vedlegges søknaden. Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, kan fastlegen din hjelpe deg med å søke om dette.

  Vedlegg

  Eventuell fullmakt.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Rehabiliteringstjenesten
  Telefon:78476707
  Epost:annette.eidesen@nordkapp.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-12 18:18