Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppmålingsforretning

Trenger du å klarlegge og beskrive eiendomsgrenser og rettigheter til fast eiendom må du kontakte kommunen for oppmålingsforretning.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Oppmålingsforretning kan gå ut på å 

  • klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)
  • merke og måle eksisterende grenser i mark i tråd med partenes påstander og framlagte dokument
  • framskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.) For ny matrikkelenhet gjelder at du først har tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen. 
  • merke og måle nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven

  Målgruppe

  • Registrerte eiere av eiendom (personer som har grunnbokshjemmel som eier til en eiendom)
  • Registrerte festere av grunneiendom eller festegrunn
  • Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

  Kriterier/vilkår

  Oppmålingsforretning skal blant annet avholdes hvis du skal:

  • opprette ny matrikkelenhet ved fradeling
  • opprette del av grunneiendom eller jordsameie som egen festegrunn for bortfeste for mer enn ti år
  • opprette varig eksklusiv bruksrett til ubebygd uteareal for eierseksjon (f.eks. hageareal eller parkeringsplass)
  • registrere eksisterende umatrikulert matrikkelenhet (umatrikulert grunneiendom eller festegrunn)
  • overføre areal fra en matrikkelenhet til en annen ved arealoverføring eller grensejustering
  • klarlegge eksisterende grense
  • sette ned grensemerke som er blitt borte

  Oppmålingsforretning må være utført før det kan opprettes grunnboksblad for nye matrikkelenheter.

  Pris for tjenesten

  Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som framkommer av selvkostprinsippet. Hvis kommunen oversitter fristen for behandling av saken, skal gebyret avkortes med en tredel. Oversittes fristen med ytterligere to måneder skal gebyret avkortes med ytterligere en tredel.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Se 
  matrikkellova Kapittel 7 Oppmålingsforretning
  matrikkelforskriften Kapittel 7 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning
  plan- og bygningsloven § 20-1.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Matrikkellova
  Plan- og bygningsloven

  Forskrifter

  Matrikkelforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Krav (rekvisisjon) om oppmålingsforretning skal skje skriftlig. Gi blant annet opplysninger om

  • hva som rekvireres (klarlegging av eksisterende grense, grensejustering, arealoverføring osv.)
  • hvilken bokstav i matrikkelloven § 9 som ligger til grunn for rekvisisjonen samt dokumentasjon for dette
  • eier- og festeforhold
  • grenser og naboeiendommer vist på kart
    

  Skjema

  Som regel vil kommunen din ha skjemaer for rekvisisjon av oppmålingsforretninger. Men Kartverket har laget standardskjemaer som kan hentes hos kartverket.no.

  Se: Rekvisisjon av oppmålingsforretning for saker som er unntatt byggesaksbehandling og Rekvisisjon av oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak.

   

  Oppmålingsforretning - fullmakt
  Oppmålingsforretning - kvittering for varsel
  Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon
  Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Ved matrikkelføring av en sak som krever oppmålingsforretning, skal kommunen kontrollere at alle nødvendige offentlige tillatelser og annen nødvendig dokumentasjon foreligger. Den som bestyrer oppmålingsforretningen skal meddele tid og sted for forretningen. Varselet skal sendes til den som har krevd forretningen og alle som har grunnbokshjemmel til (eller kan godtgjøre at de eier) tilstøtende grunn. Det skal føres protokoll fra oppmålingsforretningen.

  Saksbehandlingstid

  Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen som hovedregel innen 16 uker.

  Klagemulighet

  Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på oppmålingsforretningen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-12 18:18