Fast utvalg for plansaker i Nordkapp kommune fattet i møte 07.02.2023 følgende vedtak i sak 7/2023:

Forslag til områderegulering for Nordkapphalvøya sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §11-14.

Formål

  • Formålet med planarbeidet er å legge til rette for offentlig styring og kontroll av området og derigjennom sørge for en bærekraftig forvaltning og lik adgang på trafikkareal, parkering og frilufts arealer. Det er et mål at allmenheten skal sikres adgang til utmark og friluftsarealer, samt at det dannes grunnlag for god helhetlig løsning under demokratisk kontroll.
  • Offentlig tilgjengelighet til utmarka og infrastruktur på Nordkapp-platået kan sikres gjennom regulering til offentlig formål, noe som også gir mulighet for offentlig drift eller eierform.

Frist for innspill er 13.04.2023.

Innspill merkes 2020/24 og sendes til postmottak@nordkapp.kommune.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til Vegard Juliussen på epost vegard.juliussen@nordkapp.kommune.no eller mobil 932 18 319