Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Matrikkel - retting

Du kan kreve å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger i matrikkelen (Norges offisielle register over fast eiendom).

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Du kan kreve å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret).  Dette er aktuelt hvis opplysningene er feil eller ufullstendige eller grunnlaget for registreringen er falt bort. Hvis feilen stammer fra andre registre, som for eksempel grunnboken eller folkeregisteret, skal kravet sendes videre dit. Opplysninger om grenser som er fastsatt i oppmålingsforretning (eller tilsvarende) kan bare rettes med grunnlag i ny oppmålingsforretning.

  Målgruppe

  Grunneiere og festere

  Kriterier/vilkår

  Du må dokumentere grunnlaget for kravet ditt om retting av opplysninger i matrikkelen. Hvis rettingen berører nabo, rettighetshaver eller andre parter, må du legge ved dokumentasjon for at disse samtykker i kravet om retting.

  Pris for tjenesten

  Kommunen kan ikke kreve gebyr for retting.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Se 
  Matrikkellova § 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining
  Matrikkelforskriften § 10 Retting, endring eller tilføying av opplysninger i matrikkelen mv.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Matrikkellova

  Forskrifter

  Matrikkelforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du fremsetter krav om retting overfor kommunen. Hvis rettingen gjelder opplysninger som angår en annen instans, vil kommunen sende kravet videre dit for avgjørelse, eventuelt til uttalelse.

  Skjema

  Boligspesifikasjon i matrikkelen
  Matrikkelenheter - krav om sammenslåing
  Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon

  Vedlegg

  Gjelder kravet retting av grense, skal du vedlegge kart og annen dokumentasjon som underbygger kravet.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen vil vurdere om det foreligger en feil og om du har tilstrekkelig dokumentasjon for kravet ditt. Kravet til dokumentasjon vil avhenge av hva slags opplysninger det dreier seg om og hvordan opplysningene er hentet inn opprinnelig. I mange tilfeller vil retting i matrikkelen være en rent administrativ oppgave uten at det gjøres noe vedtak. Parter som endringen vil ha betydning for, skal underrettes.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

  Klagemulighet

  Hvis du får avslag på kravet om retting, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-12 18:16