Vedtak:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas Områderegulering Honningsvåg sentrum, bestående av plankart, bestemmelser og beskrivelse, datert 05.01.2023.
  2. Kai Nord forlenges i rett linje nordover frem til BKB10 for å øke kai- lengden og øke arealet på land.
  3. Planbestemmelse 21 a) endres til: "Følgende bygg vurderes som særlig viktige for Honningsvågs historie, og bør hensyntas".

Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Eventuell klage stilles til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, men sendes via Nordkapp kommune, Rådhusgata 12, 9750 Honningsvåg, eller postmottak@nordkpapp.kommune.no

Frist for klage på vedtak er 21.04.2023

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Nordkapp kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.