Fast utvalg for plansaker i Nordkapp kommune fattet i møte 29.11.22 følgende vedtak:

Kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14, med de endringer planutvalget nå har gjort.

Se vedlagt protokoll.

Formål

Gjeldende arealdel er fra 2016. Erfaring med kommuneplanens arealdel de siste 4 år er at det er behov for justering av både bestemmelser og arealdisposisjon.

  • Formålet med revisjonen i 2022 er å: oppdatere kart og bestemmelser i tråd med erfaringer som er gjort med eksisterende arealdel og gjeldende regelverk.
  • legge til rette for videreutvikling av oppdrettsnæringen i kommunen gjennom nye oppdrettslokaliteter.

Arbeidsplasser og befolkningstall går som regel hånd i hånd. Nordkapp kommune bruker plan- og bygningsloven aktivt til å tilrettelegge for å utnytte de naturgitte fordeler som finnes i kommunen. Viktige bærebjelker i eksiterende næringsliv er fiskeri, reiseliv og oppdrett. Eksisterende arealplan la til rette for virksomhet knyttet til petroleumsvirksomhet. Dette videreføres samtidig som det legges til rette for økt utnyttelse av de sørlige deler av kommunen til lokaliteter for oppdrettsnæringen.

Frist for innspill er 23. januar 2023. Innspill merkes 2021/20 og sendes til postmottak@nordkapp.kommune.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til Vegard Juliussen på epost vegard.juliussen@nordkapp.kommune.no eller mobil 932 18 319

Interaktiv løsning

Trykk på bildet for å komme til løsningen. 

kommuneplanen.png