Kommunedirektør er kommunens øverste administrative leder og har etter kommuneloven følgende oppgaver og myndighet:

§ 23 Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet

  • Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller fylkestinget fastsetter.
     
  • Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
     
  • Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget.    
     
  • Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.

Kontaktinformasjon

Kommunedirektør: Stig Aspås Kjærvik
E-post: radmann@nordkapp.kommune.no
Telefon: 78 47 65 04
Postadresse: Postboks 403, 9751 HONNINGSVÅG
Besøksadresse: Rådhusgata 12, 9750 HONNINGSVÅG