Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunedelplan For Forebygging, Nordkapp kommune

Kunngjøring om varsel om oppstart og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn for Kommunedelplan For Forebygging, Nordkapp kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-12 kunngjøres det herved at det igangsettes utarbeidelse av Kommunedelplan For Forebygging, Nordkapp kommune. 

Stortinget fattet i juni 2021 vedtak om ny barnevernslov. Loven skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats. 

Fra 1.1.2022 er det innført et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer, jf. den nye vedtatte bestemmelsen i barnevernloven § 3-1 annet ledd.

Nordkapp kommune har valgt kommunedelplan som planform fordi den er velegnet for et bestemt tema eller som en overordna arealplan for et avgrenset område. Kommunedelplan For Forebygging utarbeides som en temaplan. Kommunedelplaner er underlagt prosesskrav i Plan- og bygningsloven og skal vedtas av kommunestyret som er planmyndighet. Dette vil bidra til å gi planer den nødvendige politiske tyngde og forankring dermed sikre bedre oppfølging. Tematiske kommunedelplaner skal ha en egen handlingsdel som rulleres årlig. Handlingsdelen må følges opp i handlingsprogram, årsbudsjett og virksomhetsplaner. 

Innkomne uttalelser vil bli vurdert og kan medføre endringer i planprogrammet, i tillegg til at det tas med i det videre planarbeidet. Ansvarlig myndighet, Nordkapp kommune, fastsetter det endelige planprogrammet

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rigmor Richardsen, tlf.: 928 05 252, Rigmor.Richardsen@nordkapp.kommune.no

Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rette skriftlig til postmottak@nordkapp.kommune.no og merkes 2021/485 

Frist for innspill settes til 05.04.2022

Sakens dokumenter kan lastes opp her:

Kommunedelplan for forebygging - oppstart og høring av forslag til planprogram.pdf

Planprogram kommunedelplan for forebygging.pdf

Vedtak PLAN PS 2 22 Protokollutdrag Kommunedelplan for forebygging - oppstart og høring av forslag til planprogram.PDF