Alle kommuner som bosetter har plikt til å tilby introduksjonsprogram. Deltakelse i introduksjonsprogrammet utløser rettighet til introduksjonsstønad.
Deltakelse i et introduksjonsprogram skal bidra til lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Introduksjonsprogrammet har som mål å gi grunnlegende ferdigheter i norsk, og innsikt i norsk samfunnsliv. Det er voksenopplæringen i kommunen som har ansvar for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap.
Videre skal deltakelse i introduksjonsprogrammet forbedre til deltakelse i det ordinære utdannings- eller yrkesliv.