Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester

Du har rett til å få en individuell plan hvis du mottar flere typer helse- og omsorgstjenester fra kommunen over lang tid.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  En individuell plan skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging. Du skal få en koordinator som sørger for samarbeidet mellom tjenestene og fremdrift i planen.

  Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt i å beskrive dine behov for tjenester og hvilke ønsker og mål du har.

  Koordinerende enhet er organisert i rehabiliteringstjenesten. Du finner mere informasjon om tjenestetilbudet på nettsiden.

  Målgruppe

  • Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
  • Deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av Nav-kontoret

  Partnere

  Har du behov for tjenester både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten (staten), har disse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen.

  I Nordkapp har vi flere tverrfaglige fora som samrbeider rundt enkeltbrukere.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

  Barnevernloven § 3-2a
  Psykisk helsevernloven § 4-1
  Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 og § 7-1
  Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
  Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4
  Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5
  Introduksjonsloven § 6
  Forskrift om habilitering og rehabilitering § 22
  Forskrift om individuell plan i NAV

  Lover

  Barnevernloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Introduksjonsloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven
  Psykisk helsevernloven
  Sosialtjenesteloven
  Spesialisthelsetjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om habilitering og rehabilitering

  Forskrift om individuell plan i NAV

  Retningslinjer

  Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet.

  Skjema

  Du må gi samtykke til at koordinator kan innhente opplysninger og utveklse opplysninger for deg. Samtykke skjema og retningslinjer for Individuell plan finner du på nettsiden om koordinerende enhet.

  Pleie- og omsorgstjenester - søknad

  Vedlegg

  Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

  Søknaden sendes til

  koordinerendeenhet@nordkapp.kommune.no

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Klageadgangen er forankret i den enkelte lov (se avsnittet om lover og retningslinjer). Fylkesmannen er klageinstans etter lov om sosiale tjenester i Nav, og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovgivningen.

  Det er retten til individuell plan du kan klage på. Men hvis en individuell plan ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde (se forskriften), kan du også klage på det. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har behandlet saken.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Rehabiliteringstjenesten
  Postadresse:Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG
  Besøksadresse:Sykehusveien 16 9750 HONNINGSVÅG
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-12 18:15