Kommunestyret  

Kommunens øverste politiske organ er kommunestyret og det har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kommunestyret kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. Det kan også omgjøre vedtak som andre folkevalgte organer eller administrasjonen har fattet og ikke iverksatt, og skal påse at kommunale regnskaper revideres på betryggende måte. Det skal også oppnevnes et kontrollutvalg som på kommunestyrets vegne skal ha det daglige tilsynet med den kommunale forvaltningen. Medlemmer av formannskap eller kommunale nemnder med beslutningsmyndighet kan ikke velges inn i kontrollutvalget.

 

Formannskapet

Formannskapet velges av kommunestyret og behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Utover dette kan kommunestyret fastsette området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.