Hovedplanen skal tre i kraft fra 2023 og vil være Nordkapp kommunes styringsdokument når det gjelder tilstandsbeskrivelse, foreslåtte tiltak, planlagte investeringer og grunnlag for gebyrberegninger på vann og avløpssektoren i planperioden 2023-2032.

Hovedformål med den reviderte hovedplan vann og avløp:

  • Konkretisere og videreføre strategi for Nordkapp kommunes drikkevannsforsyning og avløpshåndtering.
  • Legge grunnlaget for framtidig planlegging og utbygging av kommunens vann- og avløpssystem.

Planen skal være et verktøy for fremtidige beslutninger og budsjettering vedrørende vannforsyning og avløpshåndtering, der målet er å skaffe kommunens befolkning og næringsliv tilstrekkelig med godt drikkevann og sikre forsvarlig håndtering av avløpsvann.

Hovedplanen med vedlegg inneholder:

  • Konkrete mål for framtidig vannforsyning i Nordkapp kommune.
  • Beskrivelse av status for og tiltaksbehov ved kommunens vannverk, og ansvarsforhold vedrørende privat vannforsyning.
  • Konkrete mål for framtidig håndtering av kommunalt avløpsvann.
  • Vurdering i forhold til utfordringer knyttet til klima og energi.
  • Forslag og anbefalinger om utbyggingstiltak, både med tanke på anlegg og ledningsnett, for å nå oppsatte mål.
  • Vurdering av investeringskostnader for de enkelte tiltak.

Den nye reviderte hovedplan for vann og avløp skal gjelde perioden 2023-2032. Hovedplanen skal rulleres hvert 4. år. Handlingsplanen rulleres hvert år i forbindelse med budsjettarbeidet.

Planen er bygd opp slik at den først tar for seg rammebetingelser (lover, forskrifter etc), målsetninger og beskrivelse av nåsituasjon, før den vurderer og beskriver tiltak i planperioden. 

Innspill til planen sendes til postmottak@nordkapp.kommune.no og merkes med sak 2020/289. Frist for innspill: 17.02.23