Planutvalget i Nordkapp kommune fattet i møte 22.03.24 i sak 11/24 følgende vedtak:

  1. Kunnskapsgrunnlag for Nordkapp kommune utgjør kommunal planstrategi og forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel. 
  2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11- 12 varsler Nordkapp kommune oppstart av planarbeid for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036. Kunnskapsgrunnlag for vurdering av kommuneplanen 2024-2027, datert 12.04.2024, legges ut til offentlig ettersyn og oversendes høringsinstanser for uttale, i samsvar med plan- og bygningslovens §10-1 og 11-13 

Det er blitt utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for vurdering av kommuneplan for kommunestyreperioden 2024-2027 som samlet utgjør planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. 

Kunnskapsgrunnlaget er en sammenstilling av kommunens situasjon og utviklingstrekk, både for Nordkapp som samfunn og for kommunens tjenesteyting og beredskap. Hensikten er å gi et grunnlag for de overordnede diskusjonene i kommunestyret om behovet for endringer i kommuneplanens samfunnsdel med eventuelle arealstrategier. 

Oversikten omfatter i første del overordnede tema for samfunnsutviklingen som befolkning, folkehelse, næringsutvikling, boligsituasjon, areal, klima og miljø. I andre del er det utarbeidet en oversikt over situasjon og utviklingstrekk innenfor kommunens tjenesteyting, beredskap og økonomi. Kommunedirektørens ledergruppe og sektorlederne har vært sentrale i å utarbeide del 2 i kunnskapsgrunnlaget. 

I prosessen med å utarbeide kunnskapsgrunnlaget har det også vært gjennomført dialogmøte med regionale myndigheter. Tilbakemeldinger fra regionale myndigheter er at de støtter prosessen med å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som utgjør kommunal planstrategi og planprogram til samfunnsdelen. For kunnskapsgrunnlaget ønsket regionale myndigheter blant annet mer fokus på natur, reindrift og et bærekraftig reiseliv. I tillegg en utdypende situasjonsbeskrivelse av oppvekstsektoren, spesielt knyttet til barnehage og oversikt over regionale planer og samarbeid. Innspill fra regionale myndigheter er forsøkt imøtekommet og innarbeidet i kunnskapsgrunnlaget. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 skal kunnskapsgrunnlaget sendes kunnskapsgrunnlaget ut til høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker. 

Fristen for å gi uttalelser settes til 08.05.2024. Eventuelle innspill sendes postmottak@nordkapp.kommune.no og merkes 23/524.

Vedlegg