Fast utvalg for plansaker i Nordkapp kommune fattet i møte 16.06.2022 følgende vedtak: Forslag til kommuneplanens samfunnsdel sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14.

Bakgrunn

Den forrige samfunnsdelen for Nordkapp kommune er fra 2014 og en god del av forutsetningene til den planen har endret seg. Derfor ble det foreslått av kommunedirektøren at det utarbeides en ny samfunnsdel med mål og strategier. Den nye samfunnsdelen bør i større grad utformes som et samlet overordnet strategidokument for alle sektorer og planer. Samfunnsdelen skal ikke gå i detaljert inn på målene. Konkret oppfølging og konkretisering av disse vil bli gjort i øvrig planverk

Formål

Hensikten med samfunnsdelen er å vise de prioriterte områdene i kommunens arbeid, og peke ut den ønskete retningen for kommunen sin utvikling. Samfunnsdelen skal også vise hvordan kommunen har tenkt til å jobbe med FNs bærekraftsmål, for å sikre en bærekraftig utvikling i kommunen. Samfunnsdelen skal bygge opp under de nasjonale føringene for kommunalt planarbeid. Først og fremst skal samfunnsdelen være en plan for kommunen. Derfor er grunnlaget for planen basert på utfordringene og mulighetene til kommunen og den ønskete utvikling i fra kommunens innbyggere.

Høringsfrist

Nordkapp kommune ønsker å bruke en forlenget høringsperiode siden planen ligger ute over sommeren. Høringsinnspill sendes inn til postmottak merket saksnr. 2021/20. Ved spørsmål til planen ta kontakt med planansvarlig: Ingrid.Nautnes@nordkapp.kommune.no.

Frist for innspill er 19. august 2022.