Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - områderegulering Honningsvåg sentrum - planforslag

Planforslaget for områderegulering av Honningsvåg sentrum er ute til høring. 

Fast utvalg for plansaker i Nordkapp kommune fattet i møte 02.05.2022 følgende vedtak:

Bakgrunn

Under utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og planstrategier, har det blitt avdekket at utviklingen i samfunnet de siste 20-30 årene gjør at det er behov for å se på sentrum og sentrumsfunksjonene i Honningsvåg på en ny måte. Eksisterende sentrumsplan fra 1997 er utdatert med tanke på formål og avgrensning. Man har derfor valgt å sette i gang planarbeid for Honningsvåg sentrum fra Førstevann i nord til Juledagsnes i sør. Planområdet er i ettertid utvidet til deler av Andrevann, og grøntområdet i Elvedalen.

Formål

Hensikten med områdeplanen for Honningsvåg er å sikre overordnede rammer for arealutviklingen av Honningsvågssamfunnet. Formålet er å sikre en arealutvikling og - disponering som legger til rette for at Honningsvåg blir en kompakt, attraktiv, mangfoldig og bærekraftig by, og ikke minst destinasjon og regionsenter. Planens mål, føringer, gjennomføring, hovedinnhold og virkninger er forklart, utdypet og begrunnet i planforslagets beskrivelsesdel

Høringsfrist

Nordkapp kommune ønsker å bruke en forlenget høringsperiode. Grunnen til dette er at planens kompleksitet, men ikke minst fordi sommeren står for døren.

Frist for innspill er 5. august 2022.

 

Planens dokumenter kan lastes ned her (lenke til vedleggene)

Vedtak i planutvalgets sak 5/22
ROS-analyse
RIA notat
Konsekvensutredning - barn, unge og grønnstruktur
Konsekvensutredning - kulturmiljø
Konsekvensutredning - landskapsbilde
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Områderegulering
Områderegulering - arealformål
Områderegulering - best hensyn bånd
Områderegulering - fare støy
Digital medvirkning