Fast utvalg for plansaker i Nordkapp kommune fattet i møte 16.06.2022 følgende vedtak: Det varsles oppstart av utarbeidelse av kommunedelplan aktiviteter og tilbud for personer med funksjonsnedsettelse i hht. Plan- og bygningslov § 11-12, samtidig som planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. Plan- og bygningsloven § 11-13.

Bakgrunn

Nordkapp kommune har historisk sett hatt få innbyggere med store og sammensatte funksjonsnedsettelser. Dette har imidlertid endret seg de senere årene. Det er økte behov blant barn, ungdom og voksne og behovet for et mer systematisk og målrettet arbeid er klart til stede. Parallelt med utviklingen av økte behov har også lovverket som skal sikre riktige tjenester endret seg. Det er blant annet større krav i forhold til verdighet, meningsfull hverdag og livskvalitet. Det er derfor nødvendig å løfte tilbudet til denne målgruppen og det bør jobbes mer helhetlig og på tvers av fagområder.

Formål

Formålet med planen er å forankre personer med nedsatt funksjonsevne sine rettigheter i det kommunale planverket. Det er å samle de ulike målsetningene vi har inn i en plan, hvor det vil være lettere å ha overordna mål og strategier for arbeidet med å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne. En kommunedelplan vil også være med på å forankre rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne politisk, som vil bidra til økt politisk oppmerksomhet og prioritering. Å få på plass en handlingsplan vil være med på å sikre midler for tiltak som sikrer rettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Høringsfrist

Nordkapp kommune ønsker å bruke en forlenget høringsperiode siden planen ligger ute over sommeren. Høringsinnspill sendes inn til postmottak merket saksnr. 2021/642. Ved spørsmål til planen ta kontakt med planansvarlig: Ingrid.Nautnes@nordkapp.kommune.no.

Frist for innspill er 12. august 2022.