Målgruppe: Barn og ungdom i aldersgruppen 0-20 år og deres foreldre.

Formål: Fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skader.

Kontakt:

Åpningstid: 08-15.45  ( Sommertid i perioden: 15/5- 15/9   kl. 08.00-15.00)
 

Audhild Andreassen, fagansvarlig helsesykepleier tlf: 784 76671 /  40482638 audhild@nordkapp.nhn.no

Maysa Kristiansen, helsesykepleier tlf: 784 76672 /  40480881
maysa@nordkapp.nh.no

Malene Stabel , helsesykepleier Tlf. 784 76670 /48405330
Malene.Stabell@nordkapp.kommune.no
 

Helsestasjon

Helsesykepleier i kommunen gir følgende tilbud hvor nasjonalt anbefalte helseopplysninger, helseundersøkelser og barnevaksinasjonsprogram følges:

  • Hjemmebesøk til foreldre med nyfødte barn innen 14 dager.

  • Sped- og småbarnskontroller for barn i alderen 0-6 år.

  • Hver onsdag med helsesykepleier og lege.

  • Hver torsdag med helsesykepleier.

    Helsesykepleier er utdannet icdp veiledere og bruker icdp programmet i helsestasjon. Programmet er ment for å støtte oppunder og bevisstgjøre foreldrerollen.

    Skolehelsetjenesten

    Skolehelsetjeneste for alle barn i grunn-, ungdoms-, og videregående skole 6-20 år. Skolehelsetjenesten skal sammen med lærere, elever og foreldre/foresatte arbeide tverrfaglig og tverrsektorielt for å utvikle og ivareta en helsefremmende skole.

Honninsvåg barne og ungdomskole:

Kontortid mandag , onsdag og torsdag kl 09.30-14.00

Gjesvær barne og ungdomskole:

Fast hver høst etter skolestart og videre etter behov

            Nordkapp videregående skole:

Kontortid på skolen hver mandag fra kl. 09.30-12.00

Helsestasjon for ungdom.

Gratis lavterskel tilbud som gis i helsestasjonens lokaler onsdager en gang pr. mnd mellom kl. 15.00 - 17.00.

Smitte og miljørettet helsevern

Helsesykepleier samarbeider med kommuneoverlegen og smittevern legen i oppgaver innenfor miljørettet helsevern, smittevern og reisevaksinering.

Aktuelle lover og veiledere

Lov om Folkehelse
Lov om pasientrettigheter

Lov om vern mot smittsomme sykdommer

* Nasjonalfaglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

* Miljø og helse i skole og barnehage