Nordkapp skal være et inkluderende samfunn som fremmer trivsel og bolyst og hvor innbyggerne gis muligheter til gode aktivitetsopplevelser i nær tilknytning til natur og samfunn for øvrig. For å lykkes i dette, forutsettes et nært samarbeid mellom helse- og sosial, oppvekst- og kultur samt frivillige lag og organisasjoner i kommunen.

 

Historikk
 
Nordkapp kommune har i tiden 2004 - 2007 vært en FYSAK (fysisk aktivitet) -kommune.
Gjennom hele prosjektperioden har det blitt skapt en rekke nye aktivitetstiltak, samtidig som etablerte aktiviteter har blitt revitalisert og videreutviklet.
Samarbeidsviljen fra frivillige lag og foreninger har vært stor, og det lokale næringslivet har stilt opp og sponset ulike arrangementer. Folkehelseprosjektet er unikt i den forstand at det fordrer en frivillighet i befolkningen. Slik bygges det kulturer for en positiv og felles innsats gjennom gode tiltak.
I et videre perspektiv ser vi utvikling av samhold og engasjement blant innbyggerne på tvers av alder, kjønn og sosiale skillelinjer. Det oppstår opplevelse av verdier, som har stor betydning i lokalsamfunnet.

Nordkapp kommune ble invitert av Finnmark fylkeskommune til å delta i folkehelseprosjektet "Liv og lyst i lys og mørke", og etter vedtak i kommunestyret 13.03.07 har Nordkapp inngått avtale med fylkeskommunen om partnerskap for folkehelse.
Prosjektet skal tilrettelegge for forebyggende og helsefremmende aktiviteter i et bredt perspektiv.
 
De fem innsatsområdene er:
 
  • Fysisk aktivitet og friluftsliv
  •  Kultur
  • Fysisk planlegging som helsefremmende tiltak 
  • Røyk- og rusforebygging
  • Matkultur
 
  "Deltakelse, aktivitet og mestring"
 
Nordkapp kommune har siden 90-tallet utviklet gode metoder for tverrfaglig og tverrsektoriell innsats innenfor ulike tjenestetilbud. Et viktig resultat av dette arbeidet er kommunedelplanen "Deltakelse, aktivitet og mestring" som ble vedtatt i mars 2008.

I planen fokuseres det spesielt på helhetlig og koordinert tjenesteytelse på tvers av målgrupper og sektorer. Det presiseres i planen at det er andre sektorer som "bestemmer" sunnheten i befolkningen, men at helsetjenesten har som lovpålagt oppgave å være en viktig pådriver. Det er mange aktører i dette arbeidet, og kommunen har et lovpålagt hovedansvar. Samtidig er det viktig at andre sektorer enn helsevesenet er med på å tilrettelegge