Flyktningetjenesten i Nordkapp jobber etter:

  • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
  • Lov om introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere/flyktninger
  • Statlige retningslinjer vedr. kommunalt ansvar for bosetting av flyktninger
  • Kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger

Flyktningetjenestens primære oppgaver

  • Bosetting
  • Introduksjonsprogram
  • Programrådgivning
  • Arbeidsrettet tiltak
  • Boligoppfølging
  • Integrering

Introduksjonsordningen

Lov om introduksjonsordningen trådte i kraft 01.09.04 og er en obligatorisk ordning for alle landets kommuner.

Loven gir rettigheter og plikter til alle nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering. Kommunen forplikter seg til å tilrettelegge for et individuelt helårlig program for den enkelte flyktning. Programmet skal minimum inneholde norsk med samfunnskunnskap og arbeidspraksis. Med helårlig program menes 37,5 timer pr. uke, 47 uker i året.

Målsetningen med programmet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, samt økonomisk selvstendighet.

Deltakelse i programmet gir rett til introduksjonsstønad tilsvarende 2 G. Programmets varighet er inntil 2 år fra bosetting. Etter individuell vurdering kan programmet forlenges inntil 3 år.

Flyktningetjenesten arbeider tverrfaglig og har blant annet tett samarbeid med Voksenopplæringa i Nordkapp.

Kontakt
Flyktningkonsulent
Monica Nilsen
Epost: monica.nilsen2@nav.no
Tlf: 95 12 73 65

Miljøarbeider
Saif Majeed Lafta
Epost: saif.majeed.lafta@nav.no
Tlf: 48 40 83 48

Besøksadresse: NAV Nordkapp, Storgata 1B, 9750 Honningsvåg

Postadresse: Postboks 123, 9751 Honningsvåg