Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Etablering av sherpatrapp – invitasjon til innspill

Det er søkt om  tillatelse ril etablering av en tursti opp Storfjellet, langs ryggen av fjellet og ned i Elvedalen og tilbake til utgangspunktet.

Traseen opp Storfjellet bygges med stein og blir en sherpatrapp. Tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven kapittel 20. Turstien vil gå i et  område satt til LNFR i KPA (2016), og skal derfor behandles som dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søknaden er forelagt myndigheter og berørte parter, men kommunen ønsker også innspill til tiltaket fra innbyggerne. Frist for innspill 03.09.2021.

Dokumenter i saken finner du her:

Etablering av tursti - dispensasjon fra KPA.pdf

Godkjent overføring - Erklæring for Nordkapptrappa - Nordkapp kommune.pdf

Rapport fra Stibyggjaren AS - Nordkapptrappa Honningsvåg - v2 - PDF - Bildekvalitet 1 av 3 - God --- SENDT St.pdf

Uttalelse fra Mahkaravjo Siida.pdf

Uttalelse til etablering av tursti - NVE.pdf

Uttalelse til etablering av tursti - Reinbeitedistrikt 16 Karasjokvest.pdf

Uttalelse til etablering av tursti - Sametinget.pdf

Uttalelse til etablering av tursti - Statsforvalteren i Troms ogFinnmark.pdf

Uttalelse til etablering av tursti - Troms og Finnmarkfylkeskommune.pdf